• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2018 için makale kabul edilmektedir.


Yazım ve Yayın İlkeleri


MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN ÖRNEK MAKALELER:

Türkçe makale örneği için TIKLAYINIZ.

İngilizce makale örneği için TIKLAYINIZ.

İngilizce geniş özet (extended abstract) örneği için TIKLAYINIZ.


 

YAYIN KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI

I. Yayın Koşulları

 1. Dergiye gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından incelendikten sonra hakemlere gönderilmektedir.
 2. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar'dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar'a hakem raporuyla birlikte bildirilmektedir.
 3. Makalelerde Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yazım kılavuzu ve yazım kuralları örnek alınmalıdır. Detaylı bilgi için TDK'nın web sayfasına bakınız: www.tdk.gov.tr. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçede alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir.
 4. Dergide özgün araştırmaların dışında zaman zaman çeviriler de yayınlanmaktadır. Yapılan çevirinin nerede yayınlandığını gösterir kopya da, yazar/lar'ın ve ilk yayının yapıldığı derginin onayı ile birlikte yazının eki olarak dergiye gönderilmelidir.
 5. Dergiye gönderilen makaleler için sunum ücreti bulunmamaktadır.
 6. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.
 7. Dergiye gönderilen yazılar, iade edilmez.

II. Kapak Sayfası

Gönderilen yazılarda Kapak Sayfası yer almalıdır. Kapak sayfasında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Yazının başlığı,
 • Yazar(lar)ın ünvanı, ad-soyadı ve görev yaptığı kurum,
 • Yazar/lar'dan bağlantı kurulabilecek olan kişinin (sorumlu yazarın) elektronik posta adresi, yazışma adresi, telefon numarası, faks numarası,
 • (Eğer varsa) teşekkür yazısı (Acknowledgements)

III. Biçim ve Sayfa Ayarları

Bütün metinler; Times New Roman, 12 punto ile A4 kağıdın tek yüzüne ve girintili alıntılar hariç tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Paragraf/satır aralığı; Sonra: 12 nk, Önce: 0 nk olmalıdır.

Sayfa marjları: kenar boşlukları Üst 4 cm, Alt 4 cm, Sol 3,5 cm, Sağ 3,5 cm, Cilt payı 0 cm, Üst ve Alt Bilgiler: Üstbilgi 1,6 cm, Altbilgi 1,25 cm. (LÜTFEN MAKALE ÖRNEKLERİNİ KULLANARAK ÇALIŞMALARINIZI HAZIRLAYINIZ.)

Metinler genellikle 30 sayfayı geçmeyecek şekilde ve konu ile araştırma metodunun izin verdiği ölçüde öz olmalıdır. 

Ana başlıklar kalın (bold), sola yaslı (girintisiz) ve yalnızca kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Alt başlıklar sola yaslı (girintisiz) ve yalnızca kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde (bold olmayacak, sola yazlı) yazılmalıdır. Ana ve alt başlıklar 1., 1.1., 1.1.1. şeklinde numaralandırılmalıdır. Örnek gösterim aşağıdaki gibidir:

1. Giriş

2. Literatür Araştırması

3. Araştırma Metodolojisi

3.1. Örnek Seçimi ve Veri Toplama

3.2. Değişkenler

3.3. Yöntem

4. Bulgular ve Tartışma

5. Sonuç

Kaynakça

Tarafsız bir değerlendirme yapılabilmesi için yazarlar, metinde veya başvuru dahilindeki deneysel test araçlarında kendilerini doğrudan veya dolaylı biçimde belli edecek şekilde davranmamalıdırlar.

Tek çalışma yapanlar “biz” şeklinde vurgu yapmamalıdır.

Sayfa numaralandırma: Tablolar, ekler ve kaynakça da dahil olmak üzere bütün sayfalar sıralı biçimde numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları sayfanın ortasında olacak şekilde Times New Roman yazı biçimiyle 10 punto şeklinde olacaktır. 

Numaralar: Birden ona kadar olan rakamlar; tablo ve listelerde kullanılması, matematiksel, istatistiki veya teknik birim ve miktarların (uzaklık, ağırlık vs.) belirtilmesi hariç yazı ile yazılmalıdır. Diğer tüm sayılar nümerik olarak gösterilmelidir. Örneğin: üç gün, 3 km., 30 yıl.

Yüzdeler ve kesirler: Teknik olmayan kopyada metin içerisinde yüzde kelimesi kullanılmalıdır.

Denklemler: Denklemler parantez içerisinde (1), (2) gibi numaralandırılarak sayfada sağa yaslı olarak yer almalıdır.

IV. Öz ve Giriş

Gönderilen makalede, 100-150 kelimeyi geçmeyecek İngilizce Öz (Abstract), İngilizce başlık ve Türkçe özet (Öz) yer almalıdır. ("Özet" yerine, "Öz" kullanılmalıdır)

Özlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir.

Makalenin ilk sayfasında; Türkçe-İngilizce başlık, öz (abstract), anahtar sözcükler (Keywords), uygun alanlar için JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yer almalıdır.

Gönderilen makalelerde alan uygunsa mutlaka, iki rakamlı düzeyde (Örneğin; Q11) en fazla dört adet JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yapılmalıdır. Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken JEL sınıflandırma kodları için https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php adresinden yararlanılabilir.

Hakem süreci olumlu tamamlanan Türkçe makalelerde İngilizce Geniş Özet, (Cilt.6, Sayı.1)'den itibaren talep edilmektedir. İngilizce geniş özet hakem süreci olumlu tamamlanan çalışmalar için hazırlanacaktır. İngilizce geniş özet için lütfen sayfa başındaki şablonu ve açıklamaları kullanınız.

V. Tablo ve Şekiller

Her tablo ve şekil ayrı bir sayfada (tek bir sayfada) görünmelidir (birden fazla sayfaya taşan tablolar için "Tablo 1'in devamı" şeklinde başlık konmalıdır). Her biri bir numaraya ve içeriği tam olarak belirten bir başlığa sahip olmalıdır. Tablo ve şekiller her değişkeni açıklayabilmelidir.

Tüm şekiller ve grafikler sıra numarasıyla (Şekil 1:) şekil veya grafiğin altında; tablolar ise yine numaralanarak (Tablo 1:) tablonun üzerinde isimlendirilmiş olmalıdır.

Tablo, şekil ve grafikler sayfayı ortalamış, başlıklar bold ve yalnızca baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Grafik ve tabloların altındaki notlar bu materyalleri ana metne bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme amacını taşımalıdır.

Tablo, şekil ve grafiklere ilişkin kaynaklar; ilgili tablo, şekil veya grafiğin altında (Kaynak:) başlığıyla ortalanarak, bold ve yalnızca baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Kaynak, 10 punto ile yazılmalıdır.

Yazar(lar) her tablo, şekil veya grafiğin metnin neresine ait olduğunu göstermelidir.

VI. Atıfta Bulunma ve Kaynakça

Dergiye gönderilen yazılar,  referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA’nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır.

Kaynakça, metnin sonunda yer almalıdır. Eğer yazar(lar) EK koymuş(lar)sa, kaynakça EK(ler)’ten sonra gelmelidir.

 • Metin İçinde Kaynaklara Atıf:
 1. Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadı ve yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) kullanılmalıdır. Sayfa numarası verilmesi halinde, yayının tarihinden sonra, virgül (,) kullanılmalıdır. Sayfa aralığı verilmesi halinde "-" kullanılarak yararlanılan kaynaktaki sayfa aralıkları verilmelidir.

Örneğin: Akça (2002, 182)...; Erdem (2001, 182-186)...; Erdem ve Çetin’e (2000) göre...; Terzi (2013, 71) diyor ki,…………..

Cümle sonunda atıf yaparken: yazar(lar)ın soyadı, yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) kullanılmalıdır. Örneğin (Akça, 2002, 182); (Terzi ve Kıymetli Şen, 2013, 87-88); (Terzi vd., 2013, 15)

 1. Atıfta bulunulan kaynağın yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, kaynağa metin içinde ilk yazarın soyadı ile birlikte “vd.” yazılarak atıfta bulunulur:

Arıpınar vd. (1992, 154-198); Özer vd. (2005, 154-198) olarak verilmelidir.

 1. Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içinde kronolojik sıra ile verilmelidir.

…………....(Cinoğlu vd., 1996; Yıldırım, 2000; Özer, 2004; Camcı vd., 2007).

 1. Kaynakçada aynı yazarın aynı yıl içerisinde yayınlanmış birden fazla çalışması olduğu durumlarda a,b, ek olarak yılın sonuna yazılmalıdır.

Terzi (2002a, 37); Terzi (2012b)

 1. Kaynaktan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken sayfa numarası mutlaka verilmelidir.
 2. Kurumlar adına yapılan çalışmalarda imkan varsa kısaltma veya kısa başlıklar kullanılmalıdır. (KGK Aylık Bülteni Mayıs 2011)
 3. Eğer hukuki mevzuat, yasal anlaşma veya mahkeme kararlarına atıfta bulunulacaksa hukuk çalışmaları ile ilgili atıfta bulunma kuralları kullanılmalıdır.
 • Yayınlanmış Kitaplar:

Tek Yazarlı Kitap

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. Baskı sayısı (varsa), Basım Yeri: Yayınevi. 

Terzi, S. (2012), Hileli Finansal Raporlama: Önleme ve Tespit. 1.Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.

İki Yazarlı Kitap

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. Baskı sayısı (varsa). Basım Yeri: Yayınevi. 

Atmaca, M. ve Terzi, S. (2012). Adli Muhasebe. 1. Baskı, İstanbul: Yaylım Yayıncılık.

Üç Yazarlı Kitap

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. Baskı sayısı (varsa). Basım Yeri: Yayınevi.

 • Çeviri Kitap:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. Baskı sayısı (varsa). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Basım Yeri: Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi tarih.)

Traeger, D.H. (2001). Dizi Üretimin Esasları. 1.Baskı. (M.Özkan, Çev.).  İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi 1994).

 • Kitap Bölümleri:

Kitapta Bölüm

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Kitabın adı içinde (bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.

Çağ, G. (2012). From Myth to Reality: Some Findings on the Role of Islam in the Ottoman Conquest of Balkans. Balkans and Islam: Encounter Transformation-Discontinuity-Continuity içinde (8-19). UK: Cambridge Scholars Publishing.

Tek Editörlü Kitap

Editörün soyadı, Editörün adının baş harfi . (Ed.). (Yıl). Kitabın adı. Baskı Sayısı. Basım Yeri: Yayınevi.

Yılmaz, R. (Ed.). (2010). Karabağ Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz. Bakü: Uluslararası Anlaşmazlıkları Araştırma Merkezi Yayınları. 

İki Editörlü Kitap

Birinci editörün soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci editörün soyadı, Adının baş harfi . (Ed.). (Yıl). Kitabın adı. Baskı sayısı. Basım Yeri: Yayınevi. 

Üç ya da Daha Fazla Editörlü Kitap

Birinci editörün soyadı, Adının baş harfi., İkinci editörün soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü editörün soyadı, Adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı. Baskı Sayısı. Basım Yeri: Yayınevi. (varsa doi numarası)

Editörlü Kitaptan Bölüm

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı, (Ed.), Kitabın adı içinde (Bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi. varsa doi numarası

Çağ, G. (2007). Şar Dağlarındaki Genetik Şifreler Gora Abidesi. E. Sofuoğlu (Ed.). Osmanlı Öncesi Balkanlarda Türk İzlerine Dair Toponimiler içinde (113-120). İstanbul: UKİD Kültür Yayınları.

 • Bilimsel Makaleler:

Tek Yazarlı Makale

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının/Dergini Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

Yazgan, H. (2012), Bir Kavramsal Çerçeve Olarak “Avrupalılaşma”: Kapsam, Gereklilik ve Sınırlar. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4), 123-140.

İki Yazarlı Makale

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının/Dergini Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

Aras, B. ve Yılmaz, R. (2009). Azerbaijan's Far Eastern Orientation and South Korea. Korean Journal of Defence Analysis, 21(3), 329-343.

Üç Yazarlı Makale

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının/Dergini Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

Akca, H., Sayılı, M. ve Esengun, K. (2007). Challenge of Rural People to Reduce Digital Divide in the Globalised World: Theory and Practice. Government Information Quarterly, 24(2), 404-413.

Altından Fazla Yazarlı Makale

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi., Dördüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi., Beşinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Altıncı yazarın soyadı, Adının baş harfi., ve diğer. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının/Dergini Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

 • Resmi Yayınlar:

Resmi Yayının Basılmış Olduğu Kurumun Adı. (Yıl). Makalenin adı (Basım seri no). Basım Yeri: Yayınevi.

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical Training in Serious Mental Illness (DHHS Publication No. ADM 90- 1679). Washington, DC: U. S. Government Printing Office.

 • Tez:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. Yayınlanmamış yüksek lisans/doktora tezi, Üniversitenin adı.

Metin, H. (2006). Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Tartışma Metinleri (Discussion Paper):

Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (Mayıs 2013). Türkiye Denetim Standartları Kalite Kontrol Standardı 1. Tartışma Metni.

 • Gazete/Magazin Haberleri:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam yayın tarihi). Makalenin adı. Gazetenin Adı. Sayfa aralığı (varsa).

Özkan, M. (28 Temmuz 2012). Zengin Çin Yoksul ABD. Dünya Gazetesi.

 • Çalışma Metinleri (Working Paper):

Öztek, M.F. ve Öcal, N. (2013). Financial Crises, Financialization of Commodity Markets and Correlation of Agricultural Commodity Index with Precious Metal Index and S&P500. Çalışma Metni, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomik Araştırma Merkezi.

 • İnternet Kaynakları:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma veya güncellenme tarihi). Başlık. Alınma tarihi, internet adresi.

Bebbington, J. ve Song, E. (2004). The Adoption of IFRS in the EU and New Zealand. http://www.europe.canterbury.ac.nz/ (Erişim Tarihi: 14 Temmuz 2008)

 • Sempozyum/Konferanslar:

Terzi, S. ve Kıymetli Şen, İ. (2012). Yönetim Hilelerinin Belirlenmesinde Finansal Rasyoların Kullanımı: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. 1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi, 31 Mayıs-2 Haziran 2012, Gaziantep, 957-968. 

İNTİHAL

Dergimiz intihale karşın “Sıfır Tolerans” politikasına sahiptir. Bunun için dergimize gönderilen çalışmalar için intihal tespiti iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Öncelikle dergimize gönderilen çalışmalar intihali önleme aracı olan “iThenticate” ile kontrol edilmekte, akabinde de hakemlerimiz tarafından intihal kontrolü yapılmaktadır.  Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.ithenticate.com

 

Web Adresi

http://iibfdergi.karatekin.edu.tr

Yazışma Adresi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluyazı Kampüsü

T.: +90 376 218 95 45 F.: +90 376 218 95 46

ÇANKIRI/TÜRKİYEAdres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri