• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özet


Devlet Kurumlarında Sosyal Hizmet Sunan İş Görenlerin İş Doyumu ve Motivasyonu: İstanbul İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar Örneği

Bu çalışma, 2014 yılında İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarında çalışanların iş doyumu ve motivasyonunu etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla yapılmış nicel araştırma verilerine dayanmaktadır. Araştırma, demografik, sosyo-ekonomik, özlük hakları ve sosyal hizmet sunumunu konu alan özgün sorularla, çalışanlarının iş doyumu ve motivasyonunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve birbirleriyle etkileşimini test etmeyi amaçlamaktadır.

Çalışmanın ampirik bölümünde, tanımlayıcı istatistiklerinin yanı sıra çok değişkenli doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, değerlendirilerek, sosyal hizmetler sunumunda kaliteyi artırmaya yönelik politika önerilerine yer verilmiştir. Genel bulgular, iş doyumunun katılımcılar arasında eşit olmadığını göstermektedir. Ayrıca çalışanların iş doyumu ve motivasyonunun; yaş, cinsiyet, çalışan tipi, hane halkı yapısı gibi sosyo-demografik durum ve sağlık durumu gibi nedenlerle etkilendiği görülmektedir. İş tatminini sağlamak karmaşık bir süreçtir ve bu olgunun sosyal unsurlardan etkilenmesi de önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın sonuçlarının, çalışanların iş doyumunu artırmak ve ASPB tarafından sağlanan sosyal hizmetlerde kaliteyi yükseltmek için yeni politikaların geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.Anahtar Kelimeler
Sosyal Politika, İş Doyumu ve Motivasyon, Anket, Çoklu Değişken Analizi

Kaynakça

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB, 2015). web sitesi, http://www.aile.gov.tr/hakkimizda/misyonumuz

 

Ashton T, Brown P, Sopina E, Cameron L, Tenbensel T, Windsor J., (2013). Sources of Satisfaction and Dissatisfaction Among Specialists Within The Public and Private Health Sectors, New Zealand Medical Journal, 126 (1383), 9-19.

 

Balloch, S., Pahl, J., ve Mc Lean, J., (1998). Working in The Social Services: Job Satisfaction, Stress and Violence, British Journal of Social Work, 28, 329-350.

 

Coffey M., Dugdill L.ve Tattersall A. (2004). Work Stress in Social Services: Mental Well being, Constraints and Job Satisfaction, British Journal of Social Work, 34(5), 735-746.

 

Deeming C., (2013). Addressing The Social Determinants of Subjective Wellbeing: The Latest Challenge for Social Policy, Journal of Social Policy, 42(July 2013), 541- 565.

 

Doğan T. ve Sapmaz F., (2012). Oxford Mutluluk Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Öğrencilerinde İncelenmesi, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25, 297-304, doi: 10. 5350/DAJPN2012250401.

 

Fiabane E,Giorgi I, Musian D, Sguazzin C, ve Argentero P., (2012). Occupational stress and job satisfaction of health care staff in rehabilitation units, La Medicina Del Lavoro,103(6):482-92.

 

Fu J, Sun W, Wang Y, Yang X, Wang L (2013). Improving Job Satisfaction of Chinese Doctors: The Positive Effects of Perceived Organizational Support and Psychological Capital, Public Health, 127(10), 946-951. doi: 10.1016/j.puhe.2012.12.017.

 

Gökçe G., Şahin A. ve Bulduklu Y., (2010). Herzberg’in Çift Faktör Kuramı ve Alt Gelir Gruplarında Bir Uygulama: Meram Tıp Fakültesi Örneği, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 20, 233-246.

 

Graham J.R.ve Shier M. L., (2014). Profession and Workplace Expectations of Social Workers: Implications for Social Worker SubjectiveWell-Being, Journal of Social Work Practice, 28 (1), 95–110, http://dx.doi.org/10.1080/02650533.2013.810613.

 

Gawel J. E., (1997). Herzberg's theory of motivation and Maslow's hierarchy of needs, Practical assesment, Evaluation & Research, Volume 5, Number             11, November, 1997, ISSN=1531-7714.

 

Gürbüz S. (2009). The Effect of High Performance HR Practices on Employees’ Job Satisfaction, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 38 (2), 110-123. ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org.

 

Gürbüz H. ve Karapınar M. (2014). Bankacılık Sektöründe Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerinin Maslach Kriterlerine Göre Ölçülmesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10 (23), 267-279.

 

Heponiemi T, Kuusio H, Sinervo T, Elovainio M. (2011). Job Attitudes and Well-Being Among Public vs. Private Physicians: Organizational Justice And Job Control As Mediators, European Journal of Public Health, 21(4), 520-525. doi: 10.1093/eurpub/ckq107.

 

Jessen J.T., (2010). Job Satisfaction and Social Rewards in The Social Services, Journal of Comparative Social Work, 1 (18), Norway.

 

Judge, T. A., ve Klinger, R. L. (2008). Job satisfaction: Subjective Well-Being at Work. In M. Eid, & R. Larsen (Eds.), The Science of Subjective Well-Being, Chapter. 19, 393-413. New York: Guilford Publications.

 

Shin J.ve Sohn Y. W., (2015), Effects of Employees’ Social Comparison Behaviors on Distributive Justice Perception and Job Satisfaction, Social Behavior and Personality, 2015, 43(7), 1071-1084.

 

Kalliath P. ve Kalliath T. (2014). Work–Family Conflict: Coping Strategies Adopted By Social Workers, Journal of Social Work Practice, 28 (1), 111–126,doi.org/10.1080/02650533.2013.828278.

 

Kalliath P. ve Kalliath T. (2015). Work–Family Conflict and Its Impact on Job Satisfaction of Social Workers British Journal of Social Work, 4(1),1–19, first published online August 19, 2013 doi:10.1093/bjsw/bct125.

 

Kılıç S. Z. ve Gümüşeli A.İ. (2010). İstanbul İli Vakıf Üniversitelerine Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görevli Öğretim Elemanlarının İş Doyum Düzeyleri, İstanbul Üniversitesi İsletme Fakültesi Dergisi, 39(2), 290-309.

 

Kılıç R. ve Keklik B. (2012). Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi Ve Motivasyona Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi,  İİBF Dergisi,  XIV, II, 147.

 

Laubach, W. ve Fischbeck, S. (2007). Job Satisfaction and The Work Situation of Physicians: a Survey at a German University Hospital, International Journal of Public Health, 52(1), 54-59.

 

Lizano E.L. ve Barak M. M. (2015). Job Burnout and Affective Wellbeing: A longitudinal Study of Burnout and Job Satisfaction Among Public Child Welfare Workers, Children and Youth Services Review, 55, 18-28.

 

Li L, Zhang Z., Sun Z., Zhou H., Liu X., Li H., Fan L. ve Coyte P. C. (2014). Relationships Between Actual and Desired Workplace Characteristics and Job Satisfaction For Community Health Workers in China: a Cross-Sectional Study, BMC Family Practice, 15(1), 180,doi.10.1186/s12875-014-0180-y.

 

Mercanlıoğlu A. Ç., (2012). Demografik Değişkenler Bazında İş Tatmini Boyutlarında Oluşan Farklılıklar: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personeline Yönelik Bir Araştırma, Öneri, 10(3)7,121-138.

 

Ribeiro R. B., Assunção A Á., de Araujo. T. M. (2014). Factors Associated With Job Satisfaction Among Public-Sector Physicians in Belo Horizonte, Brazil, International Journal of Health Services, 44(4), 787-804.

 

Salami, S.O., (2009). Job-Related Stress, Personality, Social Support and Burnout among College of Education Lecturers, African Higher Education Review (AHER), 2, 39-69, ISSN: 2141-1905.

 

Simons K. ve An S. (2015). Job Satisfaction Among Gerontological Social Workers in Ontario, Canada, Journal of Gerontological Social Work, 58:6,547-571,DOI: 10.1080/01634372.2015.1042129.

 

Shier M. L.,Graham J.R., Fukuda E., Brownlee K., Kline T.J.B., Walji S. And Novik N. (2012). Social Workers and Satisfaction With Child Welfarework: Aspects of Work, Profession, andPersonal Life That Contribute toTurnover, Child Welfare, 91 (5), 117-38.

 

Shier, M. ve Graham, J. R.(2013). Organizations and Social Worker Well-Being: The Intra-Organizational Context of Practice and Its Impact on A Practitioner's Subjective Well-Being, Journal of Health& Human Services Administration, 36 (1), 61-105.

 

Süloğlu A., (2009). Diyaliz Merkezlerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, .70.

 

TEPAV Türkiye Ekonomik Araştırmalar Vakfı, (2010). Sosyal Hizmetlerin Sunumunda Kademelenme, araştırma Raporu, Eylül 2010, 32.http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/1713

 

Thomas J., (2003). Satisfaction in Applied Psychology: Job Satisfaction Comprehensive Handbook of Philological Assessment, Industrial and Organizational Assessment, (Editor) Micheal Hensen, 4, John Wiley Sons, Hoboken, New Jersey, 549.

 

Uğur A. ve Erol Z. (2015). Sosyal Çalışmacıların Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Stres Faktörlerine Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme ve Stres Yönetimi Müdahale Programları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar   Dergisi, 8(39), Issn: 1307-9581, www.sosyalarastirmalar.com

 

Wada K., Arimatsu M., Higashi T., Yoshikawa T., Oda S., Taniguchi H., Kawashima M., Aizawa Y., (2009). Physician Job Satisfaction and Working Conditions in Japan, Journal of Occupational Health, 51(3), 261-266, https://www.jstage.jst.go.jp

 

Wallin A. O., Edberg A.K., Beck I. ve Jakobsson U., (2013). Psychometric Properties Concerning Four Instruments Measuring Job Satisfaction, Strain, and Stress of Conscience in a Residential Care Context, Archives of Gerontology and Geriatrics, 57,  162-171.

 

Wilberforce, M., Jacobs, S., Challis, D., Manthorpe, J., Stevens, M., Jasper, R., Fernandez, J-L., Glendinning, C., Jones, K., Knapp, M., Moran, N. and Netten, A.(2014). Revisiting the causes of stress in social work: sources of job demands, control and support in personalized adult social care, British Journal of Social Work,44(4),812-830.

 

Van den B. A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., Soenens, B. ve Lens, W., (2010). Capturing Autonomy, Competence, and Relatedness at Work: Construction and Initial Validation of the Work-Related Basic Need Satisfaction Scale, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, 981-1002.

 

Yelboğa A., (2009). Validity and Reliability of the Turkish Version of the Job Satisfaction, World Applied Sciences Journal, 6(8), 1066-1072.


Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri