• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Abstract


The Effects of Occupational Commitment and Occopational Self-Efficacy on Knowlegde Sharing Behaviours

İn this study, it has been investigated the effects of occupational commitment and perceived occupational self-efficacy on knowledge sharing behaviours. In addition, the particular effects of occupational commitment and occupational self-efficacy on explicit and tacit knowledge sharing behaviours has also been separately examined. This investigation included the quantitative analysis of the data gathered from 251 dermatologists. According to the results of the analysis, physicians’ perceived occupational commitment and perceived occupational self-efficacy positively affects their knowledge sharing behaviours. Moreover, physicians’ perceived occupational commitment and perceived occupational self-efficacy, again, positively affects their explicit knowledge sharing behaviours. Lastly, whereas their perceived occupational commitment positively affects their tacit knowledge sharing behaviours, their perceived occupational self-efficacy does not affect their tacit knowledge sharing behaviours.Keywords
Knowledge Sharing Behaviours, Occupational Commitment, Occupational Self-efficacy.Kaynakça

Akgül, A. ve Çevik, O. (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS’te İşletme      Yönetimi Uygulamaları. 2. Baskı, Ankara: Emek Ofset Ltd. Şti.

Aktaş, H. ve Gürkan, Ç.G. (2015). İş-Aile ve Aile-İş Çatışması İle Bireysel         Performans     Etkileşiminde Mesleki Bağlılığın Aracı Rolü: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(2), 139-154.

Ardichvili, A., Page, V. ve Wentling, T. (2003). Motivation and Barriers to         Participation in Virtual Knowledge-Sharing Communities of Practice.         Journal of Knowledge Management, 7(1), 64-77.

 Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral       Change. Psychological Review, 84,     191–215.

Bandura, A. (1982). Self- Efficacy Mechanism in Human Agency. American       Psychologist, 37(2), 122-147.

Bartol, K.M. ve Srivastava, A. (2002). Encouraging Knowledge Sharing: The      Role of Organizational Reward Systems. Journal of Leadership & Organizational Studies, 9(1), 64-76.

Bayram, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş AMOS Uygulamaları.    Ankara: Ezgi Kitabevi.

Blau, G. ve Holladay, E.B. (2006). Testing the Discriminant Validity of a Four-  Dimensional Occupational             Commitment Measure. Journal of     Occupational and Organizational Psychology, 79(4), 691-704.

Bock, G.W. ve Kim, Y.G. (2002). Breaking the Myths of Rewards: An     Exploratory Study of Attitudes About Knowledge Sharing.   Information Resources Management Journal, 15(2), 14-21.

Bock, G.W., Zmud, R.W., Kim, Y.G. ve Lee, J.N. (2005). Behavioral       Intention Formation in Knowledge Sharing: Examining the Roles           of Extrinsic Motivators, Social-Psychological Forces, and Organizational             Climate. MIS Quarterly, 29(1), 87-111.

Can Baysal, A. ve Paksoy, M. (1999). Mesleğe ve Örgüte bağlılığın Çok Yönlü   İncelenmesinde Meyer-Allen   Modeli.  İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi,        28(1),  7-15.

Casimir, G., Lee, K. ve Loon, M. (2012). Knowledge Sharing: Influences of        Trust, Commitment and Cost. Journal of Knowledge Management, 16,      740-753.

Chen, S.L., Chang, S.M., Lin, H.S. ve Chen, C.H. (2008). Post- Sars        Knowledge Sharing and Professional Commitment in the Nursing Profession. Journal of Clinical Nurses, 18, 1738-1745.

Chen, C.J. ve Hung, S.W. (2010). To Give or To Receive? Factors Influencing    Members'  Knowledge Sharing and Community Promotion in Professional            Virtual Communities. Information and Management, 47, 226-236.

Cohen, D. (1998). Towards a Knowledge Context: Report on the First Annual     U.C. Berkeley Forum on Knowledge and the Firm. California            Management Review, 40(3), 22-39.

Constant, D., Kiesler, S. ve Sproull, L. (1994). What’s Mine is Ours, or is It? A   Study of Attitudes About Information Sharing.  Information Systems Research, 5(4), 400-421.

Cropanzano, R. ve Mitchell, M.S. (2005). Social Exchange Theory: An    Interdisciplinary Review. Journal of Management, 31(6), 874-900.

Chennamaneni, A. (2006). Determinants of Knowledge Sharing Behaviors:         Developing  and  Testing an             Integrated Theoretical Model.           Yayınlanmamış Doktora Tezi, Amerika: Teksas Üniversitesi.

Cummings, J.N. (2004). Work Groups, Structural Diversity, and Knowledge       Sharing in A Global Organization. Management Science, 50(3), 352-364.

Çetin, A. ve Şentürk, M. (2016).  Bilgi Paylaşma Davranışının Planlı Davranış    Teorisi ve Sosyal Değişim Teorisi Bağlamında İncelenmesi:      Dermatologlar Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 16(2), 241-256.

Çöl, G. (2004). Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi.           İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6(2), http://www.isgucdergi.org/?p=article&id=233&cilt=6&sayi=2&yil=2004 (Erişim Tarihi: 18.04.2016)

Demirel, Y.ve Seçkin, Z. (2008). Bilgi ve Bigi Paylaşımının Yenilikçilik Üzerine           Etkisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 189-202.

Davenport, T. ve Prusak, L. (2000).  İş Dünyasında Bilgi Yönetimi. (G.    Günay,            Çev.), İstanbul: Rota Yayınları.

Endres, M.L.,  Endres,, S.P.,  Chowdhury , S.K. ve Alam, I. (2007). Tacit            Knowledge Sharing, Self-efficacy Theory, and Application to the Open          Source Community. Journal of Knowledge Management, 11(3), 92-103.

Fülleman, D., Jenny, G.J., Brauchil, R. , Bauer, G.F. (2015). The Key Role of     Shared Participation in Changing Occupational Self- Efficacy Through       Stress Management Courses.  Journal of Occupational and             Organizational Psychology, 88, 490-510. 

George, D. ve Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple      Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.

Göksel, A., Aydıntan, B. ve Bingöl, D. (2011). Örgütlerde Bilgi Paylaşım            Davranışı : Sosyal Sermaye Boyutundan    Bir Bakış. Ankara       Üniversitesi SBF Dergisi, 65(4),  87-109.

Gurteen, D. (1999).  Creating a Knowledge Sharing Culture. Knowledge Management Magazine,  2(5), 1-4.

Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. ve Black, W.C. (2000). Multivariate      Data Analysis, Fifth Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Hansen, M.T., (1999). The Search-Transfer Problem: The Role of Weak Ties in Sharing Knowledge across Organization Subunits, Administrative Science        Quarterly, 44, 82-111.

Hendriks, P. (1999). Why Share knowledge? The Influence of ICT on the            Motivation for Knowledge Sharing. Knowledge and Process      Management, 6(2), 91-100.

Hislop, D. (2003). Linking Human Resource Management and Knowledge          Management via Commitment: A         Review and Research Agenda.          Employee Relations, 25(2), 182-202.

Husted, K. ve Michailova, S. (2002). Diagnosing and Fighting Knowledge-         Sharing Hostility. Organizational           Dynamics, 31(1), 60-73.

Hsu, M.H., Ju, T.L., Yen, C.H. ve Chang, C.M. (2007). Knowledge Sharing        Behavior in Virtual Communities: The Relationship Between Trust,      Self-efficacy, and Outcome Expectations. International Journal of       Human-Computer Studies, 65(2), 153-169.

Jayawardena, C. ve Gregar, A. (2013). Career and Knowledge Management and Organizational Learning.  Proceedings of the 10th International           Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and             Organisational Learning (ICICKM-2013),  533-539.

Kankanhalli, A., Tan, B.C. ve Wei, K.K. (2005). Contributing Knowledge to       Electronic Knowledge Repositories: An Empirical Investigation. MIS       Quarterly, 113-143.

Köseoğlu, M.A., Ocak, S. ve Şimşek, G. (2009). Bilgi Paylaşımını Etkileyen       Faktörler Nelerdir?: Bir Kamu Hastanesi Örneği. Uluslararası VII. Bilgi,     Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova Üniversitesi-İstanbul           Üniversitesi, 598- 612.

Kwok, J.S. ve Gao, S. (2004). Knowledge Sharing Community in P2P Network: A Study of Motivational Perspective.  Journal of Knowledge Management,   8(1), 94-102.

Lachman, R. ve Aranya, N. (1986). Job Attitudes and Turnover Intentions among Professionals in Different Work settings. Organization Studies, 7(3), 279-273.

Lakhani, K. ve von Hippel, E. (2003). How Open Source Software Works: ‘Free’           User-to-User Assistance.  Research Policy, 32(6), 923-943.

Lee, K., Carswell, J.J. ve Allen, N.J. (2000). A Meta-Analytic Review of Occupational Commitment: Relation with     Person and Work-Related      Variables.  Journal of Applied Psychology, 85(1), 799-811.

Lin, C.P. (2007). To Share or Not to Share: Modeling Tacit Knowledge Sharing,            İts Mediators and Antecedents.  Journal of Business Ethics, 70(4),      411-428.

Meyer, J., Allen, N. ve Smith, C. (1993). Commitment to Organizations and        Occupations: Extension and Test of a Three-Component   Conceptualization.     Journal of Applied Psychology, 78, 538–551.

Nesje, K. (2016). Personality and Professional Commitment of Students in          Nursing, Social Work, and Teaching: A Comparative Survey.    International Journal of Nursing Studies, 53, 173-181.

Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation.    Organization Science, 5(1), 14-37.

Nonaka I. ve ve Konno, N. (1998). The Concept of 'Ba': Building a Foundation for         Knowledge Creation. California Management Review, 40(3), 40-54.

Özdevecioğlu, M. ve Aktaş, A. (2007), "Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık ve    Örgütsel Bağlılığın Yaşam Tatmini           Üzerindeki Etkisi: İş Aile      Çatışmasının Rolü", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 28, 1-20.

Polanyi, M. (1966).  The Tacit Dimension. Garden City, NY: Anchor Books.

Quinn, J.B., Anderson, P. ve Finkelstein, S. (1996). Managing Professional         Intellect: Making the Most of the Best. Harvard Business Review, 74(2),   71-80.

Ryu, S., Ho, S.H.ve Han, I. (2003). Knowledge Sharing Behavior of Physicians in Hospitals. Expert Systems with Applications, 25 (1), 113-122.

Schunk, D.H. (1985). Participation on Goal Setting: Effects on Self-Efficacy and            Skills of Learning Disabled         Children.  Journal of Special Education, 19,            307-317.

Schyns, B., ve Von Collani, G. (2002). A New Occupational Self-efficacy Scale and Its Relation to Personality      Constructs and Organizational          Variables. European Journal of Work and Organizational Psychology,    11(2), 219-241.

Simola, S. (2011). Relationship Between Occupational Commitment and Ascribed Importance of Organizational Characteristics. Education and         Training, 53(1), 67-81.  

Swart, J., Kinnie, N. ve Rossenberg, Y.V. (2013). With Whom Do I Share My    Knowledge? Commitment Profiles           and Knowledge Sharing Behaviour. http://www.olkc2013.com/conference-papers, ET. 11.09.2015. (Erişim Tarihi: 18.04.2016)

Swift, M.L. ve Virick, M. (2013). Perceived Support, Knowledge Tacitness, and Provider Knowledge Sharing. Group & Organization Management,        38(6), 717-742.

Szulanski, G. (1996). Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer            of Best Practice within the Firm. Strategic Management Journal, 17, 27-     43.

Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics, Sixth        Edition, Boston: Pearson Publication.

Tak, B. ve Çiftçioğlu, B.A. (2009). Üç Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeğinin          Türkçede Güvenilirlik ve Geçerliliğinin İncelenmesine Yönelik Bir    Alan Araştırması. İşletme Fakültesi Dergisi, 10(1), 35-54.

Teng, C.I., Shyu, Y.I.L. ve Chang, H.Y. (2007). Moderating Effects of     Profesional Commitment on Hospital Nurses in Taiwan. Journal of          Professional Nursing, 23(1), 47-54.

Von Krogh, G., Ichijo, K. ve Nonaka. I. (2002). Bilginin Üretimi (G. Günay,       Çev.) Dışbank Kitapları. İstanbul: Rota Yayınları.

Wang, S. ve Noe, R.A. (2010). Knowledge Sharing: A Review and Directions for           Future Research. Human Resource Management Review, 20(2), 115-131.

Wasko M.M. ve Faraj, S. (2000). It is What One Does: Why People Participate   and Help Others in Electronic Communities of Practice. The Journal of     Strategic Information Systems, 9(2), 155-173.

Wasko, M.M. ve Faraj, S. (2005). Why Should I share? Examining Social           Capital and Knowledge Contribution in Electronic Networks of Practice.     MIS Quarterly, 29(1), 35-57.

Yeniçeri, Ö. ve Demirel, Y. (2007). Örgüt İçi Bilgi Paylaşımına Yönelik Bireysel           ve Örgütsel Engeller Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 12, 221-234

Yılmaz, V. ve Çelik, H.E. (2009). Yapısal Eşitlik Modellemesi, Ankara: Pegem Akademi.


Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri