• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Dergi Park

    Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

    Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

     

    Makale Kabul

    Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Abstract


The Impacts of Democracy, Economic Freedom and Corruption on the Economic Growth of Turkey During the Period Between 1980 - 2015

Participatory democracies have the potential to show high quality economic growth. Participatory democracy and economic freedom, the creation of individual organizational structure, finding effect on the lives and attitudes in society and contribute to the development of economic activities. Democracy, fight against corruption and economic freedom are powerful factors affecting economic growth. Democracy, economic freedom and corruption in many studies examining the relationship between economic growth has generated a positive impact. In this study, between the years 1980-2015 to democracy It has been analyzed the impact of economic freedom and corruption of economic growth for Turkey. Granger causality analysis is made of empirical studies. According to the results; It was determined that the causality between economic growth and economic freedom. However, economic growth, democracy, corruption, and there has been no causality on economic freedom.Keywords
Democracy, Corruption, Economic Freedom, Economic GrowthKaynakça

Acemoğlu, D., Johnson, J., Robinson, J.A. ve Yared, P.(2005), Income and      Democracy, Natıonal Bureau of Economıc Research, Çalışma Metni. http://dx.doi.org/10.3386/w11205

Acemoğlu, D., Johnson, J., Robinson, J.A. ve Yared, P.(2005, From Education To Democracy?, National Bureau of Economıc Research, Çalışma Metni. http://economics.mit.edu/files/4465 (Erişim Tarihi: 22.04.2016)

Acemoğlu, D. ve Verdier, T.(2000), Tho Choise Between Market Failures and Corruption, The American Economic Review, 90(1), 194-211.

Abrams, B.A. ve Lewis, K. A.(1995), Cultural and Institutional Determinants of Economic Growth: A Cross-section Analysis, Kluwer Academic Publishers, 83, 273-289.

Bağdigen, M. ve Dökmen, G.(2006), Yolsuzluklarla Kamu Harcamaları Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 23–38.

Baldemir, E., Özkoç, H. ve İşçi, Ö.(2009),MIMIC Model ve Yolsuzluk Üzerine Türkiye Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 24(2), 49-63.

Barro, R.J.(1996), Democracy and Growth, Journal of Economic Growth, 1, 1-27.

Beşel, F. ve Yardımcıoğlu, F.(2015), Demokrasi ve Yolsuzluk İlişkisi: Seçilmiş Ortadoğu Ülkelerinin Analizi, 2013 Ortadoğu Yıllığı, 443-461.

Beşel, F.  ve Savaşan, F.(2014), Türkiye’de Yapısal Kırılmalar Altında Yolsuzluk - Ekonomik Büyüme İlişkisi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 73 – 86.

Beşkaya, A. ve Manan, Ö.(2009),  Ekonomik Özgürlükler ve Demokrasi ile Ekonomik Performans Arasındaki İlişkinin Zaman Serileri ile Analizi: Türkiye Örneği, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10),  47–76.

Carlsson, F. ve  Lundström, S.(2002), Economic Freedom and Growth: Decomposing the Effects, Kluwer Academic Publishers, 112, 335–344.

Doucouliagos, C. ve Ulubaşoğlu, M.A.(2006), Economic Freedom and Economic Growth: Does Specification Make a Difference?, European Journal of Political Economy, 22,  60–81.

Emerson, P.M.(2006), Corruption, Competetion and Democracy, Journal of Development Economics,81, 193-212.

Fiorino, N.,  Galli, E. ve Petrarca, I.(2012),Corruption and Growth: Evidence from the Italian Regions, European Journal of Government and Economics, 1(2),126-144.

Graeff, P. ve Mehlkop, P.(2003), The Impact of Economic Freedom on Corruption: Different Patterns for Rich and Poor Countries,  European Journal of Political Economy, 19, 605–620.

Haan, J.ve Sturm, J.E.(2000), On the Relationship between Economic Freedom and Economic Growth,  European Journal of Political Economy,  16, 215–241.

Hadhek, Z. ve Karim, K.M.(2012), Democracy, Investment and Economic Growth, International Journal of Economics and Financial Issues, 2(3),233-240.

Hayaloğlu, P.(2015), MINT Ülkelerinde Demokrasi Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1(1),17-29.

Jacob, J. ve Osang, T.(2015), “ Democracy and Growth: A Dynamic Panel Data Study”, http://www.cla.auburn.edu/ (Erişim Tarihi: 20 Aralık 2015).

Karagöz, K. ve Karagöz, M.(2010), Yolsuzluk, Ekonomik Büyüme Ve Kamu Harcamaları: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz, Sayıştay Dergisi, 76, 5-22.

Karanfil, M. ve Kılıç, C.(2015), Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Zaman Serisi Analizi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), 1-20.

Karanfil, M.(2014), Türkiye Ekonomisinde Tasarruf Açığı Sorunu: Zaman Serisi Analizi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(2), 379-394.

Kutlar, A. ve Doğanoğlu, F.(2001), Türkiye’de  1980 Sonrası Yolsuzluklar, Kamu Yatırımları ve Büyüme Üzerine Bir Ekonometrik Çalışma, Kutlar,  5.Ulusal Ekonometri ve İstatistik  Sempozyumu,10-12 Mayıs 2001.

Paldam, M.,(2001), Corruption and Religion Adding to the Economic Model, International Review for Social Sciences, 54(2),383-414.

Quazi, R(2007), Economic Freedom and Foreign Direct Investment in East Asia, Journal of the Asia Paci?c Economy, 12(3), 329–344.

Rodrik, D.(2000), Instıtutions For High-Quality Growth:What They Are and How To Acquire Them, Studies in Comparative Intenational Development, 35(3),3-31.

Saatçioğlu, C. ve Karaca, O.(2015), İktisadi Kalkınmanın Demokrasi Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c 29(4),775-796. 

Saha, S. ve Su, J.J.(2012), Investigating the Interaction Effect of Democracy and Economic Freedom on Corruption: A Cross-Country Quantile Regression Analysis, Economic Analysis and Policy, 42(3),389-396.

Saha, S., Gounder, R. ve Su, J.J.(2009) ,  The İnteraction Effect of Economic Freedom on Democracy on Corruption: A Panel Cross-Contry Analysis,  Economics Letters, 105, 173–176.

Sung, H.(2004), Democracy and Political Corruption: A Cross-national Comparison, Kluwer Academic Publishers, 41, 179–194.

Tanzi, V.(1998), Corruption Around the World Causes, Consequences, Scope, and Cures, International Monetary Fund and Palgrave Macmillan Journals, 45(4),559-594.

Tosun, U.(2003), Yolsuzluğun Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma,,Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 5, 125-146. 

Treisman, D.(2000), The Causes of Corruption: a Cross-national Study, Journal of Public Economics, 76, 399–457.

Yakışık, H. ve Çetin, A.(2014), Yolsuzlukların Sosyoekonomik Belirleyicileri: Yatay Kesit Veri Analizi , Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(3),205-224.

Yardımcıoğlu, F.(2013), Türk Cumhuriyetlerinde Demokrasi ve Yolsuzluk İlişkisi: Panel Veri Analizi  , AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 437-457. 

Yıldırım, S.(2009), Aghion-Howitt Büyüme Modeli Çerçevesinde Ekonomik Özgürlük ve  Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi, DPÜ Sbe Dergisi,25, 259-268.


Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri