• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Kırşehir İl Özel İdaresi
(The Important of the Usage of Information Technology during the Local Services: Special Provincial Administration of Kırşehir )

Yazar : Mustafa KOCAOĞLU  Filiz Tufan EMİNİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 203-222


Özet
Dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de kamusal hizmetlerin bilişim teknolojileri aracılığı ile sağlanmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu gelişmelerin yanısıra 2000’li yıllarda yapılan reform çalışmaları sonucunda yerel yönetimlerin görevlerinin niteliğinde ve niceliğinde önemli değişimler meydana gelmiştir. Bilişim teknolojilerinin hizmet sunumu ve karar verme süreçlerinde kullanımı, yerel yönetim birimlerinin kendilerinden beklenen görev ve sorumluluklarının üstesinden gelebilmelerine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu çalışma, Kırşehir İl Özel İdaresi’nde gerçekleştirilen yerel hizmet sunumunda bilişim teknolojileri kullanımını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, alan araştırmasına dayanmaktadır. Alan araştırmasında anket ve mülakat yöntemleri kullanılmış ve ayrıca kurumun web sitesi analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kurum, internet kullanıcılığı ve hizmetlerin internet aracılığı ile sunumu açısından gelişme aşamasındadır. İnternet aracılığı ile hizmet sunumu ve yönetimin internete taşınması konusunda çalışmaların devam etmesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yerel Yönetimler, Yerel Hizmet Sunumu, Bilişim Teknolojileri, Etkinlik.

Abstract
The development of information and communication technologies has accelerated public service delivery through the application of information technologies in the world. In addition to these improvements, as a consequence of the reform efforts in the 2000s, important changes have occurred in the quality and quantity of the duties of local governments. It is expressed that the usage of information technologies for public service provision is making important contribution to local governments to fulfill their duties and responsibilities. In this paper aims the analyze that the usage of information technology during the local services delivery at The Special Provincial Administration of Kırşehir. Survey and interview were used as a method of the field research and additionally, the web site of the institute was analyzed. The results of the survey revealed that it has made progress in the efforts of computerization and web site development. The institute is expected to show progress on online service delivery and online management.

Keywords
Local Government, Local Service Delivery , Information Technologies, Efficiency.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri