• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Tüketicilerin Hazır Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Pazarlama Karması Faktörlerinin Ve Satın Alma Davranışından Beklenen Yararların İncelenmesi: Iğdır İlinde Bir Araştırma
(An Analyse The Marketıng Mıx Elements Effect The Consumers Who Buy Fast Movıng Consumer Goods And The Expected Benefıts Of Buyıng Goods: An Investıgatıon In Iğdır )

Yazar : Sebahattin YILDIZ  Faruk BAŞTÜRK, Pınar İNAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 223-236


Özet
Araştırmanın amacı, Iğdır’daki süper marketlerden hazır gıda satın alan tüketicilerin hazır gıda satın alımını etkileyen pazarlama karması faktörlerini analiz etmektir. Tüketicilerin hazır gıda satın alma davranışlarının yanı sıra bu satın almadan bekledikleri yararları işlevsel ve hazcı bazda incelemek araştırmanın diğer amacıdır. Araştırmanın yöntemi, tanımlayıcı nitelikte ve ampirik şekilde tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi ankettir ve kolayda örnekleme yoluyla 408 gözleme ulaşılmıştır. Bulgulara göre, tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen pazarlama karması faktörlerinin önem sırasının Ürün-Dağıtım, Fiyat, Ürün, Tutundurma-Dağıtım olduğu; tüketicilerin hazır gıda ürünlerini satın alırken İşlevselci davranışı Hazcılıktan daha fazla sergilediği ve İşlevselcilerin Hazcılara göre 4 pazarlama karması faktörüne daha fazla önem verdiği ortaya çıkmıştır. Sonuçta hazır gıda perakendecilerine özgü öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Satın Alma Davranışı, Pazarlama Karması, Hazcılık, İşlevselcilik

Abstract
The purpose of research is to analyze the marketing mix elements effect the consumers who buy fast moving consumer goods in Iğdır. In addition to this, analyzing the expected benefits of buying goods in a functional or hedonist base is an another aim. The method of research is descriptive and empiric. Datas are collected by 480 questionnaires using convenience sampling. According to results, it appears that the marketing mix elements effect the consumers buyings are in order of importance, product-place, price, promotion-place. When consumers buy fast moving consumer goods they behave more fonctionaly than hedonistic and fonctionalists give more importance to marketing mix elements than hedonists. In conclusion, some suggestions are offered to food retailers.

Keywords
Buying Behaviour, Marketing Mix, Hedonism, Functionalism

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri