• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


İş Yaşamında Çalışanların Duygusal Emeklerinin Örgütsel Sinizme Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
(The Effects of Emotional Labor on Organizational Cynicism in Work Life: A Research in Banking Sector )

Yazar : Ercan TURGUT  Memduh BEGENİRBAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-2
Sayfa : 223-246


Özet
Bu çalışmada, duygusal emeğin örgütsel sinizme olan etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda, duygusal emeğin alt boyutları olan yüzeysel ve derinden rol yapma ile doğal duyguların örgütsel sinizmin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alt boyutlarına etkileri incelenmiştir. Eskişehir ve Bursa’da özel ve kamu bankalarında çalışan 275 katılımcıdan anket yoluyla elde edilen veriler analiz edilmiştir. Çalışmada değişkenler arası ilişkiler ve etkiler korelasyon ve regresyon analizleri ile ortaya konurken, değişkenlere ait ölçeklerin doğrulanması esnasında yapısal eşitlik modelinden istifade edilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde, banka çalışanlarının göstermiş oldukları duygusal emeklerinin örgütsel sinizm üzerinde önemli etkilere sahip olduğu görülmüştür. Özellikle, yüzeysel rol yapan çalışanların daha sinik tutum ve davranışlar sergilediği, doğal davrananların ise örgütleri hakkında daha az olumsuz tutum ve davranışlar gösterdikleri tespit edilmiştir. Ancak derinden rol yapma ile örgütsel sinizm arasında anlamlı ilişkilere rastlanılmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Duygusal Emek, Yüzeysel Rol Yapma, Derinden Rol Yapma, Sinizm, Örgütsel Sinizm.

Abstract
In this study, the effects of emotional labor to organizational cynicism are examined. In this context, the effects of sub-dimensions of emotional labor, surface acting, deep acting and natural emotion are investigated on organizational cynicism’s cognitive (beliefs), affective (feelings) and behavioral (behaviors) sub-dimensions. Data are obtained and analyzed from 275 public and private bank employees’ working in Eskişehir and Bursa. The relations and effects between variables are presented by correlation and regression analyses. The validity of scales are measured with structural equation model. According to the findings, it is seen that the bank employees’ emotional labors have significant effects on organizational cynicism. Especially, it is found that the employees acting surfacely attitude cynical behaviors but the ones behaving naturally show a less negative attitudes and behaviors toward the organization. But no significant relations between deep acting and organizational cynicism are determined.

Keywords
Emotional Labor, Surface Acting, Deep Acting, Cynicism, Organizational Cynicism.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri