• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmaların Karşılaştıkları İhracat Engelleri: Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama
(Export Barriers for Companies that are Operating in the Organized Industrial Zones: An Application of Mersin Tarsus Organized Industrial Zone )

Yazar : Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY  Seda ÇERÇEL  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-2
Sayfa : 271-286


Özet
Dış ticaret faaliyetleri, ülke ekonomileri açısından çok önemli bir yere sahiptir. Bu ekonomik katılımlardan yararlanılırken çeşitli güçlüklerle de karşılaşılabilinmektedir. Dış ticaret faaliyetlerini yürüten işletmeler açısından maliyet çok önemli bir unsurdur. Hükümetlerin bu unsuru göz önüne alarak gerçekleştirmiş olduğu maliyet azaltıcı alt yapı faaliyetlerinden biri de organize sanayi bölgeleridir. Bu çalışma Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve ihracat yapan firmalara ihracat yaparken karşılaşmış oldukları engelleri belirlemek amacıyla uygulanmıştır. 108 firmaya gönderilen anket formlarından 49 tanesi değerlendirmeye uygun olarak geri dönmüştür. Tanımlayıcı bir araştırma olan bu çalışmada literatüre dayalı araştırma soruları oluşturulmuştur. Çalışmadaki verilerin analizinde faktör analizi, güvenilirlik analizi ve tanımlayıcı istatistikî analizlerden faydalanılmıştır. Faktör analizi sonucu, değişkenler yedi alt başlık altında toplanmıştır: firmanın kendi yetersizlikleri, dış pazar ortamına ilişkin engeller, finansal engeller, bilgi eksikliği, bürokratik engeller, kültürel farklılıklar ve ulaşım maliyetleri ve destek eksiklikleri.

Anahtar Kelimeler
Organize Sanayi Bölgesi, İhracat Engelleri, Uluslararası Pazarlama, Mersin-Tarsus OSB.

Abstract
Foreign trade activities have an important place in national economies. Companies may be met several difficulties while doing these economic contribution. Governments can make contributions to the national economy processes by proving some part of their infrastructure services presented to the companies which have the capacity to carry out export businesses. One of those infrastructure services is Organized Industrial Zones which enable industrial activities to be performed at predetermined suitable locations and contribute to the development of both regional and national economies. 108 questionnaires were sent to export companies located in the Mersin-Tarsus OIZ, and 49 of the questionnaires returned. In this study, which was planned to be a descriptive one, research questions were formed based on the literature. Factor analysis, reliability analysis and descriptive statistical analysis were used. Variables were grouped under seven subtitles as a result of the factor analysis carried out: inabilities of the company itself, barriers related to the foreign market environment, financial barriers, lack of knowledge, bureaucratic barriers, cultural differences, transportation costs and lack of support.

Keywords
Organized Industrial Zone, Export, International Marketing, Mersin Tarsus OIZs.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri