• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Üniversite Örgüt Kültürü Algılamaları ve Demografik Değişkenlerin Algılanan Stresi Yordayıcı Değişkenler Olarak İncelenmesi
(Analysis of University Organizational Culture Perceptions and Demographic Variables as Predictors of Perceived Stress )

Yazar : Mustafa KESEN  Bülent AKYÜZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 71-94


Özet
Çalışma hayatında olduğu gibi öğrencilik hayatında da bireylerin strese maruz kalması kaçınılmaz olarak görülmektedir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin üniversite örgüt kültürü ortamında algıladıkları stres seviyelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla algılanan stres seviyelerinin üniversite örgüt kültürü algılamaları ile ilişkisi incelenmiştir. Anket yöntemi kullanılarak farklı stres düzeylerindeki örgüt kültürü algılamaları ölçülmüş ve sosyo-demografik değişkenlere göre öğrencilerin algılanan stres seviyelerindeki fark analiz edilmiştir. Araştırmanın evrenini Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören rastgele seçilmiş 286 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğrencilerin algıladıkları stres ile cinsiyet arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Düşük seviyede stres yaşadığını söyleyenlerin değişime uyum değişkenine en fazla puanı verdiği görülürken yüksek derecede strese maruz kaldıklarını ifade edenlerin en düşük puanı işbirliği değişkenine verdiği görülmüştür. Ayrıca farklı demografik değişkenlerin çeşitli kombinasyonlar halinde algılanan stres ile üniversite örgüt kültürü üzerinde farklı etkilere sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Algılanan Stres, Üniversite Örgüt Kültürü, Sosyo-Demografik Değişkenler.

Abstract
It has been seen that it is inevitable for individuals to be exposed to stress in their student lives as in their work lives. The aim of this study is to measure perceived stress levels of university students in the university organizational culture setting. To this end, it is investigated the relationship between perceived stress levels of university students and university organizational culture perceptions. By using questionnaire method it is measured that the perceptions of organizational culture in different stress levels and it is analyzed that the differences in students' perceived stress levels according to socio-demographic variables. The population of the study is comprised of randomly chosen 286 students who receive training at Bayburt University Faculty of Economics and Administrative Sciences. According to the results, it has been found that there is a significant difference between students' perceived stress and gender. While the students stating that they experience low level of stress give maximum points to the variable of adaptation to change, other students expressing that they are exposed high level of stress give minimum score to the variable of cooperation. Besides, it has been found that different demographic variables by various combinations have different effects on perceived stress and university organizational culture.

Keywords
Perceived Stress, University Organizational Culture, Socio-Demographic Variables.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri