• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Kanepe Montaj Hattının Dengelenmesi ve Benzetim Yöntemi İle Sınanması
(Balancing of a Sofa Assembly Line and Its Assessment by Simulation )

Yazar : Nalan Gülten AKIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 95-120


Özet
Montaj hattı dengeleme, atıl zamanları en küçüklemek için, bir birini izleyen görevlerin çeşitli teknikler kullanılarak, mümkün olduğunca eşit zamanlı iş istasyonları şeklinde gruplandırılmasıdır. Bu tekniklerden biri de benzetim tekniğidir. Benzetim tekniği, üretim sistemlerinin bilgisayar ortamında canlandırılmasına, analiz edilmesine ve en iyilenmesine olanak veren işlevsel bir yöntemdir. Bu çalışmanın temel amacı, hat dengeleme ve benzetim tekniklerini kullanarak, çalışmanın yapıldığı montaj hattının performansının artırılmasıdır. Çalışmada Kayseri OSB’nde mobilya üretimi yapan bir işletmede bulunan, kanepe ve oturma grubu döşeme hattından elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle “konum ağırlıklı hat dengeleme yöntemi” ile iş istasyonu sayısı azaltılmıştır. Daha sonra çevrim süresi kısaltılmış ve bir haftalık sürede montaj hattından çıkan ürün sayısı 1159’dan 1354’e yükseltilmiştir. Böylece işgücünün ve makinelerin daha verimli kullanılmaları sağlanmıştır. Ulaşılan sonucun sınanabilmesi için ARENA yazılımı ile mevcut ve önerilen durumlar için benzetim modelleri hazırlanmıştır. Elde edilen bulgular, hat dengeleme çalışmalarında benzetim yöntemi kullanılmasının iyi bir yaklaşım olacağını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Montaj Hattı, Montaj hattı dengeleme, Benzetim.

Abstract
The assembly line balancing is to group successive tasks into work stations as simultaneous as possible by using various techniques to minimize idle times. One of these techniques is simulation. Simulation technique is a functional method which provides the animation, analysis and optimization of production systems. The main objective of this study using the line balancing and simulation technique is to increase the performance of the assembly line of study. In this research data gathered from furniture factory’s sofa and soft group assembly line working in Kayseri Organized Industrial Zone. In this study, primarily work stations are decreased by using ranked positional weight technique. After that cycle time is decreased and products obtained from assembly line in a week is increased from 1159 to 1354. Thus it is accomplished to use workforce and machines more productive. A simulation model for present and proposed lines is developed by ARENA software to ascertain the outcomes reached. Consequently the results indicate that simulation method is useful for assembly line balancing.

Keywords
Assembly Line, Assembly Line Balancing, Simulation.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri