• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Marka Genişleme Stratejilerinin Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Niyetleri Üzerine Etkileri
(Effects of Brand Extension Strategies on University Students’ Purchase Intent )

Yazar : Şükran KARACA  Derya Fatma BİÇER  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 121-142


Özet
Belirli bir marka imajı yaratmış olan firmaların yeni ürünlerini mevcut marka ismi ile pazarlaması ve bu şekilde mevcut markanın tüketici gözündeki değerini ve itibarını yeni ürünlere transfer etmek istemesi olan marka genişleme stratejisi, bugün birçok firmanın tercih ettiği bir uygulamadır. Bu çalışmada işletmelerin uyguladıkları marka genişleme stratejilerine yönelik tüketici tutumları ve bu tutumları etkileyen değişkenleri tespit etmek suretiyle marka genişleme stratejisinin tüketicilerin satın alma niyetleri üzerindeki etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören 445 öğrenciye yüz yüze anket uygulanmıştır. Sonuçlar SPSS 20.0 programında değerlendirilerek öğrencilerin verdiği cevapların frekans ve yüzdeleri alınmış, cevaplar t testi ve ANOVA analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmada öğrencilerin Adidas firmasının marka genişlemesine yönelik uygulamalarının hayali ürün kategorisi olan kot pantolon ürününe karşı olumlu tutum sergilediklerini, diğer hayali ürün kategorileri olan cep telefonu ve dizüstü bilgisayar açısından bazı faktörler dışında olumlu bir tutum sergilemedikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Marka, Marka Genişleme, Marka Stratejileri, Markaya Yönelik Tutumlar.

Abstract
The brand extension strategy today preferred by many companies is an application that companies want to transfer the existing certain brand image and reputation in consumers value to new products as they existing brand name to the new products and in this way marketing. In this study, they apply business expansion strategy for the brand and consumer attitudes to identify the variables that influence these attitudes by means of brand extension strategies on consumer purchase intent was to determine the effects. Within this research, 445 students studying at the Cumhuriyet University of face to face interviews were conducted. Results were evaluated using SPSS 20.0 program, students’ frequencies and percentages of the responses received; the responses were analyzed using t-test and ANOVA. In this study, students Adidas company's brand for the expansion of applications imaginary product categories with jeans products against the positive attitude that the other imaginary product categories such as cell phones and laptop computers in terms of some factors other than a positive attitude that has emerged.

Keywords
Brand, Brand Extension, Brand Strategies, Brand Attitudes.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri