• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Örgütsel Öğrenme Yeteneği: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
(Organizational Learning Capability: An Example of University Hospital )

Yazar : Yasin UZUNTARLA  Necmettin CİHANGİROĞLU, Abdulkadir TEKE, Uğur UĞRAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 189-208


Özet
İnsan sağlığının korunması ve geliştirilmesi yolu ile sağlıklı toplum hedefini amaçlayan sağlık kurumlarında doğru bilgiye ulaşma ve öğrenme hayati öneme sahiptir. Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi’nde görev yapan 396 çalışanın örgütsel öğrenme yeteneğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada sosyodemografik özellikleri içeren anket formu ile Ricardo CHIVA ve arkadaşları tarafından (2007) geliştirilen “Örgütsel Öğrenme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılanların örgütsel öğrenme yeteneği ve boyut puan ortalamaları sosyodemografik özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplar deneyim, risk alma, dış çevre ile etkileşim, diyalog ve katılımcı karar verme olmak üzere 5 alt boyut açısından değerlendirildiğinde; meslek grupları ile eğitim seviyesine göre örgütsel öğrenme yeteneği ve alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel anlamlı farklılık görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Hastane, Öğrenme, Örgütsel Öğrenme, Öğrenen Organizasyon.

Abstract
In health care institutions aiming healthy society by the way protecting and promoting human health, reaching information has a vital importance. This descriptive research purposed an evaluation of organizational learning capability of 396 employees working in Gülhane Military Medical Academy Hospital. A questionnaire including socio-demographic characteristics was used along with Organizational Learning Capability scale designed by Ricardo CHIVA and His Friends. Data acquired was analyzed with SPSS 15.0 program. Participants’ Organizational Learning Capability and its subscales means were assessed in terms of their sociodemographic characteristics. Assessing participants’ answers in terms of 5 subscales which are experimentation, risk taking, interaction with the external environment, dialogue and participatory decision-making; for education level and professional groups, statistical significant differences was found between Organizational Learning Capability and its subscales means.

Keywords
Hospital, Learning, Organizational Learning, Learning Organization.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri