• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Lider-Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Rolü
(The Affect of Leader - Member Exchange on the Employee Performance on The Role of the Employees’ Perception of Organizational Justice )

Yazar : Hakan TURGUT  İsmail TOKMAK, M.Fikret ATEŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 417-442


Özet

Bu çalışmanın amacı, lider-üye etkileşiminin çalışanların örgütsel adalet algıları ile performansları üzerindeki etkilerini belirlemek ve örgütsel adaletin, lider-üye etkileşimi ile işgören performansı arasındaki ilişkide aracılık rolünün bulunup bulunmadığını araştırmaktır. Bu amaçla Çorum’da bulunan orta öğretim seviyesindeki 20 farklı okulda görevli 471 öğretmenin katılımı ile bir çalışma yapılmıştır. Araştırma sonucunda; lider üye etkileşiminin, örgütsel adalet boyutlarını (dağıtım, işlemsel, kişilerarası, bilgisel) ve işgören performansını, işlemsel, kişilerarası ve bilgisel adaletin de işgören performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği görülmüş, ayrıca işlemsel, kişilerarası ve bilgisel adaletin lider üye etkileşimi ile işgören performansı ilişkisinde tam aracılık rollerinin bulunduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Lider-Üye Etkileşimi, Örgütsel Adalet, İşgören Performansı, Aracılık EtkisiLider-Üye Etkileşimi, Örgütsel Adalet, İşgören Performansı, Aracılık Rolü

Abstract

The purpose of this study can be expressed in two different ways. The first one is two find out the effects of the leader - member exchange on employees organizational justice perception and performances. The second one is to investigate whether or not if organizational justice plays a mediation role on the relationship between leader-member exchange and employee performance. In order to reach our goal, a study has been conducted with the participation of 471 school teachers employed by 20 different schools that provide secondary educational level in Çorum. Results reveal that leader-member exchange has positive and significant effect on organizational justice dimensions (distributive, procedural, interpersonal and informational) and employee performance, procedural, interpersonal and informational justice have positive and significant effect on employee performance, also shows that procedural, interpersonal and informational justice have full mediation role on the relationship that occur between leader-member exchange and employee performance.Keywords
Leader-Member Exchange, Organizational Justice, Employee Performance, Mediation Role

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri