• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Fen Bilimleri Enstitülerinde Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi
(Determination of Exhaustion Levels and Fatigue of Graduate Students in Natural and Applied Science Institutes )

Yazar : Birkan BÜYÜKARIKAN  Ulukan BÜYÜKARIKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 459-478


Özet

Tükenmişlik kronik stresin tetiklemesi sonucu meydana gelen, bireyin duyarsızlaşmasına ve kişisel başarısında azalmalara yol açan olumsuz bir durumdur. İnsan yaşamının tüm evreleri üzerinde önemli etkilere sahip olan eğitim hayatı, bazen tükenmişlik gibi başarıya engel teşkil edebilecek durumlara maruz kalabilmektedir. Lisansüstü eğitimi alan öğrencilerin özellikle tez dönemindeki yaşamış oldukları sıkıntılar, onlarda ruhen çöküntüye sebep olmakla birlikte bu durum onların başarılarını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Özellikle de fen bilimleri gibi, üretim, araştırma ve projelere yönelik çalışmaların yoğun olarak yapıldığı bölümlerde öğrencilerin yaşadıkları sıkıntılar bu araştırmanın çıkış noktası olmuştur. Bu bağlamda Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılarak, Türkiye genelinde fen bilimleri enstitülerinde lisansüstü eğitimi alan 241 öğrenciden elde edilen veriler; frekans, faktör analizi, t ve güvenirlik testi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; erkek öğrencilerde duyarsızlaşma, ders aşamasındaki öğrencilerde duygusal tükenme ve sigara kullanan öğrencilerde ise duyarsızlaşma alt ölçeğinde daha fazla tükenmişlik yaşadıkları saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Tükenmişlik, Maslach Tükenmişlik Ölçeği.

Abstract

Burnout is a negative situation that occurs triggered by chronic stress and leading to a reduction in the individual's cynicism and personal accomplishment. Education, which has significant effects on all stages of human life, may be exposed to situations that may pose barriers to success such as burnout. Graduate students studying the problems they experienced were particularly dissertation period, although in this case they caused the collapse spiritually may affect negatively their success. Especially as natural sciences, production, intensive research and projects works, are some of the problems identified which the students face during their research. In this study, the Maslach Burnout Inventory was employed in analysing the data which was obtained from 241 students in Turkey; frequency analysis, factor analysis and t and reliability test analysis were the analytical tools used. However; male student’s cynicism, in the course of work the students with emotional burnout and those using cigarette where found to have more fatigue in their livings.Keywords
Burnout, Maslach Burnout Inventory.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri