• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etki Eden Bazı Demografik Özelliklerin CHAID Analizi İle İncelenmesi
(Study of Some Demographic Properties Influencing the Burnout Levels of Nurses in Public Hospitals by CHAID Analysis )

Yazar : Zübeyir BAĞCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 479-494


Özet

Bu araştırmada hemşirelerin işlerini daha etkin yapmalarının önünde engel olan tükenmişlik seviyelerinin belirlenmesi ve çeşitli demografik değişkenlerin tükenmişlik üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma için gereken veriler “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanılarak Denizli İli Merkez ilçe sınırları içinde yer alan kamu hastanelerinde çalışan 256 hemşireden toplanmıştır. Veriler SPSS programında analiz edilmiş ve analiz yöntemi olarak CHAID Analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda hemşirelerin düşük düzeyde duygusal tükenme, orta düzeyde duyarsızlaşma ve yüksek düzeyde kişisel başarıda azalma yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca tükenmişlik düzeylerinin yaş, medeni durum, meslekte çalışma süresi, günlük iş yükü, eğitim ve gelir düzeyi gibi demografik özelliklerden etkilendiği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Tükenmişlik, Hemşirelik, CHAID Analizi.

Abstract

In this study, it is aimed to identify the burnout levels of nurses which prevent them from doing their business more efficiently and to examine the effects of various demographic variables on burnout. The data necessary for the research have been gathered from 256 nurses working in public hospitals within borders of central district of Denizli province using “Maslach Burnout Inventory”. They were analyzed by SPSS and CHAID was used as the analysis method. In consequence it has been determined that nurses experience low-level emotional exhaustion, average-level depersonalization and high-level decrease in personal accomplishment. It has also been concluded that burnout levels are affected by demographic properties such as age, marital status, tenure of office, daily workload, education and income levelKeywords
Burnout, Nursery, CHAID Analysis.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri