• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Türkiye Uygulaması
(Export-led Growth Hypothesis: Turkey Application )

Yazar : İsmail KÜÇÜKAKSOY  İsmail ÇİFÇİ, Rabia İnci ÖZBEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 691-720


Özet

Bu çalışma Türkiye ekonomisi için 2003:1Q ve 2015:Q1 çeyreklik veriler kullanılarak “İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi”nin geçerliliği test etmeyi amaçlamaktadır. Hipotez, reel ihracattan reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) doğru nedensellik ilişkisi olduğunu iddia etmektedir. Çalışmada, Johansen koentegrasyon testi, Gregory-Hansen koentegrasyon testi, Toda-Yamamoto nedensellik testi, Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (FMOLS), “Kanonik Koentegrasyon Regresyonu (CCR)” ve “Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi (DOLS)” kullanılmıştır. Testler sonucunda elde edilen bulgular şunlardır: a) Değişkenler arasında, Johansen koentegrasyon testine göre uzun dönemli bir ilişki yokken, Gregory-Hansen koentegrasyon testine göre uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir; b) Toda-Yamamoto testine göre reel ihracat ile reel GSYİH arasında çift yönlü nedensellik vardır. Bu bulgu Türkiye için ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliğini ispatlamaktadır; c) FMOLS, CCR, DOLS yöntemlerine göre, uzun dönemde reel ihracatta meydana gelen %1’lik bir artış reel GSYİH’yı sırasıyla %1.5195, %1.5552, %1.3171 oranlarında arttırmaktadır. Her üç yöntem de ihracata dayalı büyüme hipotezini Türkiye ekonomisi için ispatlamaktadır.Anahtar Kelimeler
İhracat, Gregory-Hansen Koentegrasyon Testi, Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler.

Abstract

This paper aims to investigate validity of “Export-led Growth Hypothesis” for Turkey using quarterly data in period from 2003:Q1 to 2015:Q1. Hypothesis argues that there is causality relationship from real export to real Gross Domestic Product (GDP). Johansen cointegration test, Gregory-Hansen cointegration test, Toda-Yamamoto causality test, Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS), Canonical cointegrating regression (CCR) and Dynamic ordinary least squares (DOLS) methods were used in this study. Findings can be summarized as follows: a) According to Johansen cointegration test there is no relationship among variables in the long-run whereas Gregory-Hansen cointegration test has determined relationship in the long-run; b) According to Toda-Yamamoto causality test there is bidirectional causality between real export and real GDP. This finding proves the validity of “Export-led Growth Hypothesis” for Turkey; c) According to FMOLS, CCR, DOLS methods a 1% increase in the real export increases the real GDP by 1.5195%, 1.5552%, 1.3171% respectively in the long-run. These methods prove the validity of “Export-led Growth Hypothesis” for Turkey.Keywords
Export, Gregory-Hansen Cointegration Test, Fully Modified Ordinary Least Squares.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri