• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Liderlik, Motivasyon ve Ödüllendirme İlişkilerinin İncelenmesinde Kısmi En Küçük Kareler Yol Analizinin Kullanılması
(The Use of Partial Least Squares Path Modeling in Investigating the Relationship between Leadership, Motivation and Rewarding )

Yazar : Elif BULUT  Gamzenur ÇAVUŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 591-614


Özet

Bu çalışmanın amacı sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda sıkça kullanılan, yol analizi ve doğrulayıcı faktör analizi gibi çok değişkenli istatistiksel yöntemler arasında ortak noktayı temsil eden yapısal eşitlik modellemesine yeni bir yaklaşım olan kısmi en küçük kareler yol analizi yöntemini tanıtmak ve yöntemin kullanılabilirliğini liderlik, motivasyon ve ödüllendirme üçgeninde kavramların birbirine etkisini inceleyerek ve kavramlar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartarak açıklamaktır. Çalışma için verilerin toplanmasında anket formu kullanılmış olup çalışma özel bir hastanede gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular liderliğin motivasyon ve ödüllendirme üzerinde ve ödüllendirmenin motivasyon üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Çalışma sonucunda, liderlik kavramının yerleşmesine etki eden unsurların lider-motivasyon ilişkisinde de önemli bir yeri olduğu sonucuna varılmıştır. Ödüllendirme mekanizmasının motivasyonu olumlu etkilediği de elde edilen sonuçlar arasında yer almaktadır.Anahtar Kelimeler
Yapısal Eşitlik, Kısmi En Küçük Kareler Yol Analizi, Liderlik, Motivasyon, Ödüllendirme.

Abstract

The aim of this study is to introduce the partial least squares path modeling which is a new approach to structural equation modeling, representing the joint point between path analysis and confirmatory factor analysis. The use of this method was tried to be explained by examining the relationship between leadership, motivation and rewarding. Self-designed questionnaire was used for data collection. A private hospital was taken as the sample of the study. The analysis results conclude that there are statistically significant relationship between leadership and motivation and leadership and rewarding, separately. Additionally, the results show that rewarding has a statistically significant effect on motivation. The study also shows that the concepts that led to the establishment of leadership have an important place in the relationship between leadership and motivation. The positive effect of the fair rewarding system on motivation is also located between the results obtained from this study.Keywords
Structural Equation, Partial Least Squares Path Models, Leadership, Motivation, Rewarding.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri