• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türkiye’de Kredi Genişlemesinin Cari Açığa Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı
(Impact of Credit Expansion on the Current Account Deficit in Turkey: Bound Test Approach )

Yazar : Ömer AKÇAYIR  Mesut ALBENİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 557-583


Özet

Bu çalışmada, hem siyasi hem ekonomi otoritelerince son zamanlarda sıkça ifade edilen, “Türkiye’de yurtiçi toplam kredi hacmi artışının cari açığın artışı üzerinde büyük bir baskıya neden olduğu” iddiası araştırılmaktadır. Ekonometrik analiz için, 1992Q1- 2014Q3 dönemi üç aylık kredi hacminin GSYH’ ya oranı ve cari açığın GSYH ’ya oranı verileri kullanılmıştır. Bu seriler arasındaki nedensellik ilişkisi için Toda-Yamamoto (1995) ve Dolado-Lütkepohl (1996) nedensellik testleri kullanılırken, eşbütünleşme için ise Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Seriler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri sınır testi yaklaşımına dayalı ARDL (Autoregressive Distrubed Lag) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Ekonometrik analiz sonucunda, seriler arasında eşbütünleşme ve çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiş, yurtiçi toplam kredi hacmi genişlemesinin cari açığı beklenen düzeyden daha az artırdığı tespit edilmiştir. Hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı analizde, kısa dönem sapmaların ise yaklaşık 7 ay içerisinde ortadan kalktığı saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Cari Açık, Kredi Genişlemesi, Eşbütünleşme, Sınır Testi, ARDL

Abstract

In this study, both political and economic authorities recently been frequently stated that "Turkey's total domestic credit volume increase caused a large increase in pressure on the current account deficit" is to investigate the allegations. 1992Q1- 2014Q3 period of three months the volume of loans to GDP ratio and the current account deficit to GDP ratio datas are used in the econometric analysis. Between this series for the causality relationship was used Toda-Yamamoto (1995) and Dolado-Lütkepohl (1996) causality tests. To detecting the presence of cointegration was used the bounds testing approach developed by Pesaran et.al. (2001). Long and short-term relationships between the series were analyzed using the method ARDL based on the bound test approach. As a result of the econometric analysis, two-way causality and integration relationship between the series has been identified. The total domestic credit volume expansion was determined that less than expected level of increase to the current account deficit. In the error correction model, dedected that short run deviations were disappeared in about seven months and the series moving together in the long run.Keywords
Current Account Deficit, Credit Expansion, Cointegration, Bound Test, ARDL

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri