• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Devlet Kurumlarında Sosyal Hizmet Sunan İş Görenlerin İş Doyumu ve Motivasyonu: İstanbul İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar Örneği
(Job Satisfaction and Wellbeing of Employees' Providing Social Services in Government Institutions: The Istanbul Case )

Yazar : Leman ERDAL  Aykut Hamit TURAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 1
Sayfa :


Özet

Bu çalışma, 2014 yılında İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarında çalışanların iş doyumu ve motivasyonunu etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla yapılmış nicel araştırma verilerine dayanmaktadır. Araştırma, demografik, sosyo-ekonomik, özlük hakları ve sosyal hizmet sunumunu konu alan özgün sorularla, çalışanlarının iş doyumu ve motivasyonunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve birbirleriyle etkileşimini test etmeyi amaçlamaktadır.

Çalışmanın ampirik bölümünde, tanımlayıcı istatistiklerinin yanı sıra çok değişkenli doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, değerlendirilerek, sosyal hizmetler sunumunda kaliteyi artırmaya yönelik politika önerilerine yer verilmiştir. Genel bulgular, iş doyumunun katılımcılar arasında eşit olmadığını göstermektedir. Ayrıca çalışanların iş doyumu ve motivasyonunun; yaş, cinsiyet, çalışan tipi, hane halkı yapısı gibi sosyo-demografik durum ve sağlık durumu gibi nedenlerle etkilendiği görülmektedir. İş tatminini sağlamak karmaşık bir süreçtir ve bu olgunun sosyal unsurlardan etkilenmesi de önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın sonuçlarının, çalışanların iş doyumunu artırmak ve ASPB tarafından sağlanan sosyal hizmetlerde kaliteyi yükseltmek için yeni politikaların geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.Anahtar Kelimeler
Sosyal Politika, İş Doyumu ve Motivasyon, Anket, Çoklu Değişken Analizi

Abstract

The study is based on a quantitative research that aims to examine the determinants of job satisfaction for staff of the Istanbul Branch andSubordinate Bodiesof The Ministry of Family and Social Polices (MFSP) in 2014. The research has conducted to determine the factors affecting the employees' job satisfaction and motivation as well as to test interactions with them by asking original questions on demographic, socio-economic, employee's rights and social services issues.

In empirical section of the study, descriptive statistics and multivariate linear regression analysis have been conducted. Result section of the study offer evaluations and policy recommendations for improving the quality of the social services. The findings indicate that job satisfaction is not evenly distributed among participants. Besides, the job satisfaction and wellbeing of employee's are affected by socio-demographic characteristics and health status. It is a very complicated process to ensure job satisfaction and job satisfaction’s getting affected by social elements has great importance. In this context, the results of this study are expected to contribute development of new policies that would improve thejob satisfaction of social workers and increase the quality of social services provided by MFSP.Keywords
Social Policies, Job Satisfaction and Wellbeing of Employees', Survey, Multivariate Statistics

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri