• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Çalışanların Algıladıkları Performansları İle 360 Derece Performans Değerleme Arasındaki İlişki: Bir Telekomünikasyon Şirketi Örneği
(Perceived Performance of Employees With 360 Degree Performance Assessment Relationship: An Example In A Telecommunication Company )

Yazar : Ömer Faruk ÜNAL  Ziya GÜNAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 273-289


Özet

Bu araştırma, çalışanların algıladıkları performansları (öz değerlendirme) ile 360 derece performans değerleme arasındaki ilişkiyi ve performans puanlarının çalışanların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma Türkiye’de bir telekomünikasyon şirketinde gerçekleştirilmiştir. 5600 kişilik evrenden rastgele 400 kişi belirlenmiş ve yapılan ankete 366 kişiden geri dönüş sağlanmıştır. Araştırmada kurum tarafından yapılan 360 derece performans değerleme sonuçları ve anketler aracılığı ile elde edilen çalışanların öz değerlendirme puanları kullanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları algılanan performans ve 360 derece performans puanları arasında anlamlı fakat zayıf bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca performans puanları araştırmada kullanılan demografik değişkenlerden bağımsızdır.Anahtar Kelimeler
Performans Değerlendirme, Algılanan Performans, 360 Derece Performans Değerlendirme

Abstract

This study aims to show the relationship between perceived performance (self- assessment) and 360 degree performance and whether performance grades differ according to demographic characteristics of employees. The research was conducted in a telecommunication company of Turkey. 400 people were randomly selected form a universe of 5600 people and 366 participants replied the survey. In this research results of 360 degree performance appraisal realized by the company and self-evaluation of the employees collected by questionnaires were used. In data analysis, non-parametric statistical methods were used. The results show that there is a significant but weak correlation between perceived performance and 360-degree performance points. Performance points are also indifferent from demographic variables used in the research.Keywords
Performance Assessment, Perceived Employee Performance, 360 Degree Performance Assessment

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri