• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


İletişimin Toplumsal Boyutu Bağlamında Türkiye’de Devlet-Yurttaş Etkileşimi
(State-Citizen Interaction in Turkey with respect to Societal Dimension of Communication )

Yazar : Mustafa KARA  Celalettin YANIK  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-2
Sayfa : 149-174


Özet

İletişim, bireysel varoluşun vazgeçilmez öğesidir. İletişimle beşeri ve toplumsal ilişkiler ağımız şekillenmektedir. İletişim olmaksızın bireyin, toplumda kendisine ait bir kimlik ve kolektiflik kazanması olanaksızdır. Diğer yandan, devlet-yurttaş etkileşimini sağlamaya yönelik iletişim kanallarının açık olması yurttaşların refahı, mutluluğu, huzuru ve güveni için önemlidir. İletişimsizlik devletin yurttaşına, yurttaşın da devletine güvenini zedeleyebilir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, Türkiye’de devlet-yurttaş etkileşiminde iletişimin toplumsal boyutunun değerlendirilmesidir. Bilgi-iletişim teknolojilerindeki (BİT) gelişmelerin devlet-yurttaş etkileşimini olumlu yönde etkileyeceği varsayılmıştır. Araştırmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Kalkınma Bakanlığı’nın BİT’ne ilişkin verileri doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. Veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiş ve anlamlı hale getirilmiştir. Araştırma sonucunda, gençlerin yaşlılardan, erkeklerin kadınlardan, eğitim düzeyi yüksek olanların düşük olanlardan daha fazla bilgisayar ve internet kullandıkları anlaşılmıştır. Yine, BİT’nin geliştirilmesine yönelik yatırımların artarak sürdüğü, e-devlet hizmet ve kullanıcı sayısının arttığı; internet kullanım amaçları arasında sosyal medyanın ilk sırada yer aldığı ve bunun da bazı sorunlara yol açtığı görülmüştür.  Anahtar Kelimeler
İletişim, e-devlet/e-belediye, Türkiye.

Abstract

Communication is an indispensable element of individual existence. Communication shapes our humanly and societal relationship network. Without communication, an individual cannot gain an identity and collectivity in the society. On the other hand, visible communication channels to provide state-citizen interaction is important for the wealth, happiness, peace and trust of citizens to their authorities. In this context, the aim of this research is to evaluate the social dimension of communication in government-citizen interaction in Turkey. Developments in information and communication technologies (ICT) are assumed to have positive effect on government-citizen interaction. In the research part of the study, data about the information and communication technology of Turkish Statistics Institution and Ministry of Development have been analyzed by using file analysis method. Obtained data has been examined by descriptive analysis and interpreted. The results of the study put forward that youth, males, people with higher education levels used internet and communication more than their counterparts namely, elderly, females and people with lower education attainment levels. Moreover, the study also stresses that the investment efforts over development of information and communication technologies (ICT) have increased, applications of e-state programme and the number of its users have increased, social media ranked first for internet use and that it caused some problems.Keywords
Communication, e-state/e-municipality, Turkey.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri