• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarıyla Örgütsel Performans Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the Relationship between Human Resource Management Practices and Organizational Performance )

Yazar : Özden AKIN  Hayat Ebru ERDOST ÇOLAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 2012-2
Sayfa : 85-114


Özet
Bu çalışmanın amacı, işletmelerin örgütsel performans değişkenleri ile İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) uygulamaları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. İKY uygulamaları olarak; işgücü planlaması, eğitim-geliştirme, performans değerlendirme, ödüllendirme, firma-çalışan ilişkisi, iç iletişim değişkenleri kullanılmıştır. Örgütsel performans değişkenleri olarak; personel devir hızı, işgücü verimliliği ve satışlar alınmıştır. İstanbul Sanayi Odası’na (ISO) bağlı 108 şirkette anket yapılmıştır. Sonuçlar, insan kaynakları uygulamaları içerisinde işgücü planlamasının işgücü verimliliği ve satışlar üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu ancak işgücü planlamasının örgütsel performans değişkenleri içerisinde yer alan personel devir hızı üzerinde etkisi olmadığını göstermiş; personel devir hızı ile işgücü verimliliği ve satışlar arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Örgütsel Performans

Abstract
The main goal of this study is to investigate the relationship between organizational performance variables and Human Resource Management practices. Workforce planning, training and development, performance appraisal, rewarding, firm-employee relationship, and internal communication are used as human resource management practices. Employee turnover rate, employee productivity, and sales are used as organizational performance variables. The results are collected by survey from 108 companies which are the members of Istanbul Chamber of Industry (ICI). Analyses show that workforce planning has a significant effect on employee productivity and sales, but no significant effect on employee turnover rate. The results also show that employee turnover rate is negatively associated with employee productivity and sales.

Keywords
Human Resource Management Practices, Organizational Performance

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri