• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türk İlaç Sektörünün Rekabet Yapısı ve Yoğunlaşma Analizi
(Competition Structure of Turkish Pharmaceutical Industry and Concentration Analysis )

Yazar : Selahattin KAYNAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-2
Sayfa : 49-66


Özet

İlaç sektörü; yüksek maliyetli olması, uzun süren Ar-Ge çalışmaları içermesi, çok sayıda nitelikli işgücünün istihdam edilmesi, ileri teknoloji gerektiren bir sektör olması ve bireylerin sağlığını ilgilendirmesi nedeniyle stratejik öneme sahip bir sektördür. Ayrıca piyasadaki tüm karar birimleri, ilaç sektöründen doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz olarak etkilenmektedir. İlaç sektörünün rekabetçi düzeyi ve piyasa yapısının bilinmesi karar birimleri ve politika yapıcıları için önem arz etmektedir. Bu nedenlerden hareketle yapılan bu çalışmanın amacı, n-Firma yoğunlaşma oranı (CRn) ve Herfindahl Hirschman indeksi (HHI) ile Türk ilaç sektörünün yoğunlaşma düzeyini ve rekabetçi yapısını analiz etmektir. Elde edilen bulgulara göre Türk ilaç sektöründe CR4 ve CR8’e göre yoğunlaşma oranın düşük olduğu ancak yerli firmaların Türk menşeli ilaç sektöründe ve yabancı firmaların yabancı menşeli ilaç sektöründe CR8’e göre yoğunlaşmanın yüksek ve oligopolistik bir piyasa yapısının hakim olduğu görülmüştür. H-H indeksine göre ise hem yerli hem de ithal ilaç sektöründe yoğunlaşma oranının yüksek olmadığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler
İlaç Sektörü, Yoğunlaşma, Piyasa Yapısı

Abstract

Pharmaceutical industry has a quite strategic significance due to its high cost, Including R & D work for a long time, being employed outnumber of skilled labour, being a sector that requires advanced technology and related to the health of individuals. In addition, pharmaceutical industry affects all the units of market decision directly or indirectly; positively or negatively. The competitive level of pharmaceutical sector and knowledge of market structure are crucial for the units of decision and policy makers. The purpose of the study is that the concentration level of Turkish pharmaceutical industry and its competitive structure is analyzed by means of n-Firms concentration rates and Herfindahl-Hirschman index. According to CR4 and CR8 it has been found that the Turkish pharmaceutical concentration rate is low in the sector. But, domestic firms of Turkish origin and foreign firms of foreign origin are overrepresented concentration in the pharmaceutical industry, according to CR8 and it is observed that an oligopolistic structure is dominated. Also, according to the HH index, it is found that there is not high concentration rate in the both domestic and import pharmaceutical industry.Keywords
Pharmaceutical Industry, Concentration, Structure of Industry

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri