• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Enerji Tüketimi, Gelir, Doğrudan Yabancı Yatırım ve CO2 Emisyonu Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
(The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey )

Yazar : Zafer ÖZTÜRK  Damla ÖZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-2
Sayfa : 269-288


Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de enerji tüketimi, gelir, doğrudan yabancı yatırım (DYY) girişi ve CO2 emisyonu arasındaki ilişkiyi 1974-2011 dönemi için araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Maki (2012) kointegrasyon yöntemi ve Granger nedensellik analizi kullanılmıştır. Kointegrasyon metodu sonuçları değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin varlığını göstermiştir. Sonuçlar aynı zamanda Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin Türkiye için geçerli olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, karbon emisyonu ve DYY girişi arasında çift taraflı nedensellik ilişkisi bulunduğundan ve DYY’nin negatif katsayılarından dolayı, DYY’nin çevre üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu savunan kirlilik hale hipotezi Türkiye için hem kısa hem de uzun dönemde geçerlidir. Granger nedensellik testine göre, enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek taraflı nedensellik ilişkisini savunan büyüme hipotezi de Türkiye için geçerlidir.Anahtar Kelimeler
Enerji Tüketimi, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Maki Kointegrasyon Yöntemi

Abstract

The purpose of this study is to explore the relationship between the energy consumption, income, foreign direct investment (FDI) inflows, and CO2 emission in Turkey, for the period 1974-2011. For this purpose, Maki (2012) cointegration method and Granger causality analysis have been used. The cointegration method results indicate that there is a long term relationship among the variables. Results also show that, both in the short and long run, Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis is supported in Turkey. In addition, the pollution halo hypothesis, meaning that FDI has positive effects on environment, is valid for Turkey in the short and long run since there is bilateral causality relationship between CO2 emission and FDI inflows, and also negative coefficients of FDI. According to Granger causality test, the growth hypothesis, which means there is a unilateral causality relation from energy consumption to economic growth, is also valid for Turkey. Keywords
Energy Consumption, Foreign Direct Investment, Maki Cointegration Method

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri