• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdama Etkisinin Ampirik Analizi: SADC Ülkeleri
(The Empirical Analysis of The Impact of Foreign Direct Investment on Employment: SADC Countries )

Yazar : Levent ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 103-118


Özet

Bu çalışmada bazı SADC ülkelerindeki (Lesotho, Madagaskar, Mozambik, Namibya, Güney Afrika, Tanzanya, Zambiya ve Zimbabve) doğrudan yabancı yatırımların, istihdama etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. İşsizlik birçok ülkedeki en önemli ekonomik sorunlardan biridir. Çünkü uzun süreli işsizlik ekonomik büyümeyi negatif yönde etkiler ve toplumsal olaylara neden olur. Bu sebeple politika yapıcılar doğrudan yabancı yatırımları artırarak, istihdamı artırmaya çalışmaktadırlar. Çalışmada panel dinamik en küçük kareler yöntemi kullanılmış ve aynı zamanda “Artık Kapağı Teorisi” test edilmiştir. Analiz 1992-2013 yıllarını kapsamaktadır. Analiz sonucunda araştırmaya konu olan SADC ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar ile istihdam arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
İstihdam, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, SADC Ülkeleri.

Abstract

In this study, the impact of foreign direct investment on unemployment rates of some SADC countries (Lesotho, Madagascar, Mozambique, Namibia, South African, Tanzania, Zambia ve Zimbabwe) is tired to be determined. Unemployment is one of the most important problems in many countries. Because, long-term unemployment affects the economic growth negatively and causes to the social events. Therefore politicians try to enhance foreign direct investment and employment. In the present study, panel dynamic least squares method was made and also “Vent for Surplus Theory” was examined. This analysis involves the years 1992 to 2013 between. At the results of the analysis I reach the conclusion that there is a pozitive relation between the foreign direct investment and the employment in SADC countries related with the scope of the research.Keywords
Employment, Foreign Direct Investment, SADC Countries

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri