• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Pazarlama İletişim Aracı Olarak Tüketicilerin Reklam Denetimine Karşı Tutumları: Reklam Etiği
(Consumers’ Attitude Towards Advertising Audit As Marketing Communication Tool: Advertising Ethics )

Yazar : Selma KARABAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-1
Sayfa : 143-157


Özet
Firmaların rakiplerinin önüne geçmek için kullandığı yöntemlerden birisi, ürün özelliklerini öne çıkarmayı hedefleyen etkili reklama başvurmaktır. Tüketici tutumları üzerinde reklam, ürüne karşı talep oluşturmada etkili yollardan biridir. Giderek gelişen ve yaygınlaşan firmalar arası rekabette reklam, her anlamda öne çıkmak için kullanılan bir araçtır. Bu çalışmada, tüketiciler üzerinde başta televizyon reklamları olmak üzere reklam etiği konusu ele alınmıştır. Yapısı gereği reklam; yanıltıcı, aldatıcı, gizli veya örtülü nitelik taşıyabilen, haksız rekabete yol açabilen bir araç olabilir. Tüketicilerin bu tip konularda reklama karşı nasıl bir tutum ve davranış içerisinde oldukları anket tekniği ile elde edilen verilerle irdelenmiştir. Beşli likert ölçekli sorulara alınan cevaplar ile reklam etiği konusunda tüketicilerin düşünceleri alınmıştır. Likert ölçekli sorulardan bulgulara ulaşmak için Kolmogorov Smirnov testi ve One-Sample t-testi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Reklam Etiği, Tüketici Davranışları

Abstract
One of the methods used by companies, which want to forest all the arrivals, is use effective advertisements aiming to bring out the properties of the product. Advertisement on consumers’ behaviors is one of the effective methods in creating demand for the product. It is a tool used in order to be distinguished in all respects of competition becoming widespread day by day. This study discusses advertisement ethics especially the ads on TV. Advertisement, by its nature, may have a have a misleading hidden character and cause unfair competition. The approach developed by consumers against such kinds of advertisements has been studied via data obtained by survey method. Consumers’ opinions on advertisement ethics were taken via Likert scale. The methods used for evaluating these surveys are Kolmogorov Smirnov test and One-Sample t-test.

Keywords
Advertisement Ethics, Consumer Behavior

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri