• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


İş Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Finans ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma
(Business Life Burnout Syndrome: A Study of Finance and Accounting For Determining The Level of Employees )

Yazar : Elvan OKUTAN  Şule YILDIZ, Filiz KONUK  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-2
Sayfa : 1-17


Özet
Çalışmanın amacı, KOBİ’lerin Finans ve Mali İşler Departmanı'nda çalışan muhasebe ve finans elemanlarının tükenmişlik düzeyinin belirlenmesi ve tükenmişlik düzeyleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Araştırma kapsamında uygulanan ankette, Maslach Tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15 kullanılarak frekans değerleri, t-testi ve ANOVA testi yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde genel olarak araştırma kapsamındaki meslek elemanlarının duygusal tükenme düzeylerinin düşük, duyarsızlaşma düzeylerinin normal, kişisel başarı düzeylerinin ise yüksek olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, yapılan araştırma kapsamında muhasebe ve finans çalışanlarının düşük tükenme düzeylerine sahip oldukları ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler
Tükenmişlik Sendromu, Muhasebe ve Finans Elemanları, Maslach Tükenmişlik Ölçeği

Abstract
The aim of this study is to specify the burnout level of employees who work in SME’s finance and financial affairs and also to establish, if any, significant differences about demographic features. In the study, the survey method was adopted and Maslach Burnout Inventory was used. The obtained data’s frequency values analyzed by using SPSS-15 with the help of t-test and ANOVA. When the findings are evaluated within the scope of the research professionals, in general, it’s found out that emotional exhaustion levels were low, desensitization levels were normal and individual achievements were high. In this context, it can be stated that the employees work in the field of accounting have low level of burnout.

Keywords
Burnout Syndrome, Maslach Burnout Inventory, Accounting and Finance Employee

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri