• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Yöneticilerin Örgüt Kültürü ve Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışları Algılamaları
(The Perceptions of Managers About Organizational Culture and Interorganizational Citizenship Behaviours )

Yazar : Mahmut AKIN  Mahmut ÖZDEVECİOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-2
Sayfa : 112-131


Özet
Bu çalışmanın amacı örgütlerarası vatandaşlık davranışlarının örgüt kültürü tipleri itibariyle farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek için Kayseri ilinde 224 işletme ve kamu kurumunu kapsayan bir araştırma yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre örgüt kültürü tipleri itibariyle kurumların gösterdikleri örgütlerarası vatandaşlık davranışları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Örgütlerarası vatandaşlık davranışlarının en yaygın olarak görüldüğü kültür tipi klan kültürüdür. Pazar kültürü ve hiyerarşi kültürü ile örgütlerarası vatandaşlık davranışlarının bazı alt boyutları arasında negatif yönlü, klan kültürü ve adhokrasi kültürü ile örgütlerarası vatandaşlık davranışlarının bazı alt boyutları arasında pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Bu sonuçlar örgüt kültürü farklılıklarının örgütlerarası vatandaşlık davranışları açısından önemli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışları, Klan Kültürü, Adhokrasi Kültürü, Pazar Kültürü, Hiyerarşi Kültürü

Abstract
The purpose of this study is to determine whether or not inter-organizational citizenship behaviours differ in terms of organizational culture types. A study was conducted to achieve this goal with 224 organizations in Kayseri. As a consequence of research results, it was ascertained that, in terms of organizational culture types, there is a significant difference among the organizational citizenship behaviours of the firms. Therefore, a culture type, in which inter-organizational citizenship behaviours are predominantly seen, is clan culture. It has been revealed that there is a negative-oriented relationship between the market culture and hierarchy culture and the sub-dimensions of inter-organizational citizenship behaviours, and a positive-oriented relationship between the clan culture and adhocracy culture and the sub-dimensions of the inter-organizational citizenship behaviours. These results indicated that organizational culture differences are of significance in terms of inter-organizational citizenship behaviours.

Keywords
Inter-Organizational Citizenship Behaviours, Clan Culture, Adhocracy Culture, Market Culture, Hierar

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri