• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi
(Performance Evaluation of Sub-manufacturing Sectors Using TOPSIS and ELECTRE Methods )

Yazar : Nuri ÖMÜRBEK  Yasin MERCAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 237-266


Özet
Performans analizi, bir işletmenin kullandığı kaynakları, ürettiği ürünleri ve hizmetleri, elde ettiği sonuçları takip etmesi için düzenli ve sistematik bir şekilde veri toplaması, bunları analiz etmesi ve raporlama süreci olarak tanımlanmaktadır. Uygulayıcılar açısından ise, bir işletme tarafından ya da bir program içinde sürdürülen faaliyetlerin sayısal olarak ifade edilmesi anlamına gelmektedir. Bu çalışmada da T.C. Merkez Bankası tarafından 22 alt sektöre ayrılan imalat sektörü; Cari Oran, Nakit Oranı, Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktifler Toplamı, Stok Devir Hızı, Öz Kaynak Devir Hızı, Net Kar / Öz Kaynak, Faaliyet Karı / Net Satışlar, Net Kar / Net Satışlar ve Satılan Malın Maliyeti / Net Satışlar kriterleri doğrultusunda TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri ile finansal açıdan değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda her iki yöntemde de Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektörü ilk sırayı almıştır.

Anahtar Kelimeler
İmalat Sektörleri, Finanasal Performans,Topsis, Electre

Abstract
Performance analysis is defined as a process of collecting, analyzing and reporting data systematically and regularly for a business to monitor its sources it has used, products and services it has produced, and the results it gained. For operators, it means quantitative expression of actions which are performed by a business or maintained in a program. In this study, financial performances of manufacture sectors are analyzed by the methods of TOPSIS and ELECTRE using current ratio, cash ratio, total debt / total assets, inventory turnover rate, equity turnover rate, net profit / equity, operating ıncome /net sales, net profit / sales and cost of good sold / net sales criteria. The findings suggest that coal and refined petroleum product manufacturing industry is in the first place in both methods.

Keywords
Manufacture Sectors, Financial Performance, Topsis, Electre

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri