• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Özerk Yerel Yönetim Yapısından Federalizme Geçiş
(Transition from Autonomous Local Government Structure to Federalism )

Yazar : Konur Alp DEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-2
Sayfa : 35-60


Özet
Yönetimin temel unsuru insandır. Bu sebepten dolayı bütün yönetimlerin insanın refahını ve huzurunu sağlayabilecek bir örgüt yapısına sahip olması gerekmektedir. Merkezi yönetimin ağırlıkta olduğu ülkelerde halkın kendi yerel sorunlarına kendilerinin çözüm bulabilmesi için yerel yönetim birimleri özerk bir yapıya kavuşturulmaktadır. Özerklik yerel halka anayasa ve kanunların belirlemiş olduğu sınırlar içerisinde kısmi bir özgürlük tanırken, tam olarak bağımsızlık anlamına da gelmemektedir. Özerklik, farklı unsurları aynı anda bünyesinde barındıran ülkelerde ihtiyaçları gerçek anlamda karşılayamamaktadır. Bununla birlikte özerkliğin daha geniş bir alanda değerlendirilmesi sonucunda federalizm ile karşılaşılmaktadır. Federalizm birçok devletin kendi istekleri sonucunda bir araya gelerek özel kanunlara ve kendi iç işlerinde özerkliğe sahip olmak koşuluyla tek bir devlet durumunda birleşmelerini ve dışarıya karşı tek bir siyasi güç olarak görülmelerini ifade etmektedir. Dolayısıyla federalizm özerkliğin sınırlarını aşan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Federalizm farklı unsurları ayrışmaya fırsat vermeden birleştiren bir yönetim ilkesidir. Ancak ülkemizde federalizme karşı bir önyargı bulunmaktadır. Bu çalışmada yerel özerkliğin ve federalizmin ne anlama geldiği, ortaya konulan değerler ile federalizmin kuşkulu bir anlam taşıyıp taşımadığı ve yerel özerklikten federalizme geçişin olabilirliği tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yönetim, Özerklik, Yerel Özerklik, Federalizm, Federal Sistem.

Abstract
The main element of the administration is human being. Therefore, it is expected that all the administrative units must have an organization structure so as to ensure peace and welfare of the human beings. In the countries which have a strict administrative structure, administrative units are given gradually more autonomy so as to enable them to solve the local problems without intervention of the centralized administration. Autonomy means local freedom to the local people within the limits of constitution and laws, but it does not mean an absolute independence. In the countries which incorporate different elements at the same time, autonomy does not seem to meet the needs of local people. Besides, federalism is experienced as a result of evaluating of the autonomy in a larger area. Federalism as a political issue which means combining several states with their consents, and only single government in front of the other states providing that as an independence state by special laws. Therefore, federalism comes up as a term which exceeds the limits of the autonomy. Federalism is an administration principle which unites different elements without giving way to disintegration. However, in Turkey, there is a prejudice against federalism. In this study, it is discussed that what local autonomy and federalism mean, whether federalism has a suspicious meaning or not, and if it is possible to have a new administration structure as a result of transitioning from local autonomy to federalism.

Keywords
Administration, Autonomy, Local Autonomy, Federalism, Federal System.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri